velikost textu

Plavecký výcvik v předškolním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plavecký výcvik v předškolním vzdělávání
Název v angličtině:
Swimming training in pre-school education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Šalomová
Vedoucí:
PaedDr. Irena Svobodová
Oponent:
Mgr. Věra Kuhnová
Id práce:
196528
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plavecký výcvik, výuka, plavání, předškolní vzdělávání, plavecké způsoby, plavecké dovednosti, pplavecké pomůcky
Klíčová slova v angličtině:
swimming training, teaching, swimming, pre-school education, swimming methods, swimming skills, plowing aids
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou plaveckého výcviku a výuky v předškolním vzdělávání. Postihuje znalost základních plaveckých dovedností. Teoretická část se zaměřuje především na význam vodního prostředí, charakteristiku předškolního věku a metodiku plaveckého výcviku. Praktická část se zabývá průběhem plaveckého výcviku předškolních dětí v plavecké škole, sleduje a porovnává jednotlivé výukové metody a didaktické postupy během jednotlivých plaveckých lekcí. Práce obsahuje také několik grafů, reflektujících plaveckou úroveň dětí a dotazník pro rodiče. Cílem bakalářské práce bylo sledovat a porovnat jednotlivé výukové metody a didaktické postupy při plavecké výuce. V této práci byla použita metoda participantního pozorování, dále metoda empirického testu a metoda syntézy. Z výsledků je patrné, že se děti během výcviku zlepšily hned v několika plaveckých dovednostech, největší zlepšení bylo pozorováno u plavecké dovednosti potopení celé hlavy do vody, vznášení se na vodě (Floating) a přetočení se z jedné splývavé polohy do druhé. Obecně lze říct, že se ve všech plaveckých dovednostech zlepšilo alespoň jedno dítě. Smíšená metoda vyhovovala dětem nejvíce, plavecké dovednosti se děti učily touto metodou rychleji a byla pro ně přínosnější než ostatní metody. Ve všech případech byla smíšená metoda jednoznačně nejúspěšnější z hlediska plavecké výuky. Názorná ukázka se pak stala nejvhodnějším a nejlepším postupem. 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with the issue of swimming training and tuition in pre-school education. It covers the knowledge of basic swimming skills. The theoretical part focuses mainly on the importance of the aquatic environment, on the characteristics of pre-school age and on the methodology of swimming training. The practical part deals with the course of swimming training of pre-school children in a swimming school, observes and compares individual teaching methods and didactic procedures, that were applied during the observed swimming lessons. The thesis also offers several charts, reflecting the swimming level of the observed children, and a questionnaire for parents. The aim of the bachelor thesis was to observe and compare individual teaching methods and didactic procedures in swimming lessons. In this paper, I worked according to the method of participatory observation, empirical test method and synthesis method. It is clear from the results that the children improved several swimming skills during the training, the greatest improvement has been observed at the swimming skill of submerging the whole head into water, floating and turning from one flowing position to another. Generally, at least one child has improved in all swimming skills. The combined method was the best suited one for children. This method brought the best results and proved itself as more effective and beneficial than other methods. In all cases, the combined method was clearly the most successful seen from the perspective of swimming lessons. The visual demonstration proved itself as the most appropriate and best way.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Šalomová 3.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Šalomová 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Šalomová 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Šalomová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Irena Svobodová 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Věra Kuhnová 648 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB