velikost textu

Interpretace a využití monitoringu vodárenských vrtů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interpretace a využití monitoringu vodárenských vrtů
Název v angličtině:
Interpretation and use of monitoring data from water supply wells
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Kutnarová
Vedoucí:
RNDr. František Pastuszek
Oponent:
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Konzultant:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Id práce:
196513
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podzemní voda, vrt, hydrogeologický monitoring, kolmatace
Klíčová slova v angličtině:
groundwater, well, hydrogeologic monitoring, clogging
Abstrakt:
Abstrakt Životnost hydrogeologického vrtu je důležitá nejen v naftové geologii, ale i ve vodárenství. V současné době, kdy poptávka po vodě stoupá, je nutné zajistit bezproblémový chod vrtů a co nejvíce pečovat o jejich stav. Cílem této práce je pokusit se aplikovat postupy produkční analýzy, které se běžně používají při těžbě ropy v naftovém průmyslu na vodárenské vrty. V práci se zaměřím na sledo- vání produktivity vrtu s ohledem na zvyšování hydraulických ztrát způsobených kolmatací. iii
Abstract v angličtině:
Abstract The life of the hydrogeological well is not important only in petroleum geology but also in the water industry. Nowadays, when the demand of water rises, it is necessary to ensure the smooth running of the wells and care as much as possible about their condition. The aim of this thesis is try to apply the methods of production analysis commonly used in oil production in the oil industry for water supply wells. In the thesis I will focus on monitoring the productivity of the well with regard to increasing the hydraulic losses caused by clogging. iv
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Kutnarová 3.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Kutnarová 3.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Kutnarová 3.56 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Kutnarová 3.56 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. František Pastuszek 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. 152 kB