velikost textu

Historický vývoj názvů ulic a prostranství na Mělníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historický vývoj názvů ulic a prostranství na Mělníku
Název v angličtině:
Historical names changing of places in Melnik
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Burian
Vedoucí:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Id práce:
196508
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
názvy ulic, Mělník, 19. století, 20. století, historická toponomastika
Klíčová slova v angličtině:
historical toponomastic, Melnik, 19th century, 20th century
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá historickou toponymií na příkladu mělnické urbanonymie. Zaměřuje se na pojmenovávání ulic a prostranství ve městě Mělníku během druhé pol. 19. století a v průběhu celého 20. století. Práce shrnuje a popisuje, kdy, a za jakých okolností docházelo k přejmenování hlavních mělnických ulic, tříd a náměstí. Práce je rozdělena do tří částí. První kapitola je chronologicky rozdělena na podkapitoly podle časových období, ve kterých došlo ke změnám např. První republika, Protektorát Čech a Moravy, Poválečné období, 60. léta atd. Druhá část práce je analytickým zpracováním sesbíraných dat. Také se v druhé kapitole práce věnuje zásadám pojmenovávání, motivaci, onymickým funkcím urbanonymií a výskytu jednotlivých uličních názvů. Na závěr je v práci provedena aplikace fenoménu „Míst paměti“ od Pierra Nory na systému ulic. Závěrem práce je popis geneze jednotlivých typů názvů, které se postupně začaly objevovat na Mělníku. Také práce shrnuje problematiku honorifkačních jmen. Klíčová slova: názvy ulic, Mělník, 19. století, 20. století, historická toponomastika
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor work deals with historical toponomastic example urbanonyms of town Melnik. It focuses on names of streets and public spaces in the town during second half of 19th century and 20th century. The work summarize and describe cincurnstances, when and why the main streets, avenues or squares changed. The work is separated into three parts. First charter is splited chronologicaly for example The First Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia, post-war period etc. Second part of the work is dedicated to analytic processing of collected data. Also, the second chapter deals with the princeples of naming, motivation, onymic functions of urbanonyms and the occurence of individual street names. At the end of the work the phenomenom „Lieux de mémoire“ by Pierre Nora is applicated in a system of the streets. The conclusion of the thesis is a description of the genesis of the different types of names, which gradually began to appear in Mělník. The work also summarizes the issue of honorific names. Keywords: names of streets, Melnik, 19th century, 20th century, historical toponomastic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Burian 1.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Burian 150 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Burian 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Burian 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 393 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Koura, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB