velikost textu

Kvalita a význam důvodových zpráv v českém legislativním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita a význam důvodových zpráv v českém legislativním procesu
Název v angličtině:
Quality and Function of Explanatory Reports in the Czech Legislative Process
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dominik Hrubý
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Id práce:
196506
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
důvodové zprávy, legislativní proces, Parlament
Klíčová slova v angličtině:
explanatory reports, legislative process, Parliament
Abstrakt:
Abstrakt Důvodové zprávy k návrhům zákonů jsou podle závazné právní úpravy integrální součástí legislativního procesu v České republice již dlouhý čas, výrazně přesahující trvání samostatného české státu. Právní věda jim však, podobně jako celému legislativnímu procesu, nevěnuje příliš velkou pozornost. Bohužel, podobně je na tom také většina aktérů legislativního procesu. Tato práce nejprve stručně popisuje právní úpravu vztahující se k důvodovým zprávám. Při tom bere v úvahu jednak účinnou úpravu, jednak platnou úpravu s účinností plánovanou od roku 2020, ale také úpravu v Legislativních pravidlech vlády závaznou pouze pro vládní návrhy zákonů. Vycházejíc z předpokladu, že tvorba důvodové zprávy není cílem sama o sobě, práce nejprve definuje funkce, kterou v českém právním prostředí důvodové zprávy plní. Teprve v závislosti na nich lze totiž určit standardy, jak má v praxi důvodová zpráva vypadat, případně jak vypadat určitě nemá. Na základě definovaných funkcí jsou pak identifikovány nejčastěji se vyskytující nedostatky, které plnění těchto funkcí znesnadňují či úplně znemožňují. Tyto nedostatky jsou prezentovány na příkladech reálných materiálů (návrhů zákonů) z legislativního procesu – zastoupeny jsou návrhy schválené a vyhlášené jako zákony, návrhy neschválené i návrhy v současnosti se nacházející v různých fázích legislativního procesu. Z faktu, že kvalita důvodových zpráv nebývá vždy excelentní, vyplývá existence nemalého prostoru pro zlepšení situace. Autor práce nastiňuje několik možných změn, které by dle jeho subjektivního názoru k nezanedbatelnému zlepšení vést mohly a zároveň by bylo možné je poměrně rychle a bez problémů do legislativního procesu zavést. Nelze nicméně přehlížet, že klíčovým faktorem, majícím potenciál stát se největším pozitivem pro kvalitu důvodových zpráv, by bylo přehodnocení postoje klíčových aktérů legislativního procesu ve smyslu většího uvědomění jejich nemalého významu.
Abstract v angličtině:
Abstract According binding legislation, explanatory reports attached to legislatory bills is integral part of legislative process in the Czech republic for a long time, dramatically exceeding duration of autonomic Czech state. However, law sciences aren’t interested in them a lot, equally to whole legislative process. Unfortunately, most of legislative actors do the same. At first, this thesis briefly discribes legislation related to explanatory reports. It considers both efficient legislation and valid legislation with efficiency planed from 1st January 2000, but also legislation in Legislative government guideline, which is binding only for legistatory bill submitted by government. Coming out from assumption, that writing explanatory report isn’t the purpose by itself, the thesis define several functions, whitch explanatory reports should fulfill. Only in comparison with to these fuctions, we could say how explanatory report should like and eventually how it definitely souldn’t. Base on these defined functions, the most common lacks of explanatory notes, which makes fullfiling the function more difficult or even impossible. These lacks is presented at real documents (bills) from legislative process – passed bills, rejected bills and also bill going through the various parts of legislative process right now is represented. From fact that quality of explanatory reports is not always excellent results the existence of quite large space for improving the situation. The author of the thesis suggest several changes, which would lead to the significant improving according to his subjective opinion. Except that, these changes are able to be implement quickly and easily to the real legislative process. Nevertheless, it is neccesary to say that most decisive circumstance having potencial to be the biggest positive for quality of explanatory reports, would be transformation of main legislative actors‘ attitude, in the direction of large awareness of enormous importance of explanatory notes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Hrubý 879 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Hrubý 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Hrubý 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB