velikost textu

Exprese a purifikace proteinu s inkorporovaným foto-methioninem - využití světlem iniciovaného síťování k mapování protein-proteinových interakcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exprese a purifikace proteinu s inkorporovaným foto-methioninem - využití světlem iniciovaného síťování k mapování protein-proteinových interakcí
Název v angličtině:
Expression and purification of protein containing photo-methionine - the use of photo-induced cross-linking to map protein-protein interaction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Tichá
Vedoucí:
Mgr. Renata Ptáčková
Oponent:
Mgr. Radek Indra, Ph.D.
Id práce:
196486
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (BMEDCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
14-3-3ζ, E. coli B834, inkorporace foto-methioninu, světlem iniciované síťování
Klíčová slova v angličtině:
14-3-3ζ, E. coli B834, incorporation of photo-methionine, photo-induced cross-linking
Abstrakt:
Abstrakt Protein 14-3-3ζ je protein, který hraje velkou roli v regulaci buněčného přežití a ochraňuje buňku před stresem a možnou apoptózou. K zjištění protein-proteinových interakcí pomocí světlem iniciovaného síťování je možné do proteinu inkorporovat foto-aktivovatelnou skupinu. Cílem této práci bylo exprimovat protein s inkorporovaným foto-methioninem v auxotrofních bakteriích E. coli B834 a optimalizovat podmínky exprese. Jelikož foto- methionin je strukturně velmi podobný přirozenému methioninu, tak může být začleněn do proteinu pomocí hostitelské aminoacyl tRNA syntetázy. Bylo studováno, jak se mění míra inkorporace v závislosti na době produkce. Po 3 nebo 6 hodinách bylo dosaženo až 70 % inkorporace foto-methioninu oproti přibližně 50 % po jedné hodině.
Abstract v angličtině:
Abstract Protein 14-3-3ζ is an important protein that plays a role in the regulation of cell survival and keeps cell from stress and possible apoptosis. A photo-activatable group can be incorporated into the protein to detect protein-protein interaction by photo induced crosslinking. The aim of this work was to create protein with incorporated photo-methionine in auxotrophic bacteria E. coli B834 and to optimize expression conditions. Photo-methionine is structurally very similar to natural methionine, so photo-methionine can be incorporated into the protein by host aminoacyl tRNA synthetase. It has been studied how the rate of incorporation varies depending on production time. After 3 or 6 hours, up to 70 % incorporation of photo-methionine was achieved compared to about 50 % after one hour.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Tichá 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Tichá 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Tichá 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Renata Ptáčková 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radek Indra, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 154 kB