velikost textu

Ústavní soud: negativní zákonodárce?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústavní soud: negativní zákonodárce?
Název v angličtině:
Constitucional Court: Negative Legislator?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Večerka
Vedoucí:
JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Id práce:
196441
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ústavní soud, negativní zákonodárce, derogace
Klíčová slova v angličtině:
constitutional court, negative legislator, derogation
Abstrakt:
Ústavní soud: negativní zákonodárce? Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá otázkou, zdali lze Ústavní soud České republiky považovat, v souvislosti s rozhodováním o návrzích na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých částí dle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, za pouhého negativního zákonodárce, nebo z této pozice Ústavní soud vykračuje a jakým způsobem. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž se autor snaží vycházet zejména ze samotné rozhodovací praxe Ústavního soudu. V teoretické části se práce zabývá pojmem negativního zákonodárce a jeho původem v myšlenkách Hanse Kelsena. Kelsenovo pojetí ústavního soudnictví jakožto negativního zákonodárce je představeno. V následujících podkapitolách se teoretická část věnuje seznámení čtenáře s rozhodováním Ústavního soudu o návrzích na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých částí. Práce popisuje také vázanost soudců při rozhodování a jejich závaznosti pro další subjekty. V praktické části, je pak diplomová práce rozdělena na šest jednotlivých kapitol, z nichž se každá samostatně věnuje jednomu typu rozhodnutí, jimž Ústavní soud ze své pozice negativního zákonodárce vybočuje. V každé kapitole je podrobněji rozebrán jeden autorem vybraný zástupný nález, a krom kapitoly poslední, je pak doplněn o nálezy podobné, za účelem zobecnění dané problematiky. Jedná se o zejména příjímání zvláštních typů výroků, kterými Ústavní soud vyjadřuje své právní stanovisko, přímo ve výrokové části nálezu. Těmto výrokům se věnují tři kapitoly. Kapitola druhá, která pojednává o výrocích interpretativních, kapitola třetí pojednávající o výrocích akademických a kapitola čtvrtá rozebírající výroky aditivní. Kapitola pátá pak rozebírá nálezy, jimiž Ústavní soud odkládá vykonatelnost svých derogačních nálezů. Současně pak prostřednictvím exkurzu v kapitole 5.4. ukazuje, že nálezy ústavního soudu mohou naplňovat znaky i více typových rozhodnutí prací představených. V šesté kapitole se práce věnuje nálezům obsahující návrhy ústavního soudu de lege ferenda a v poslední sedmé kapitole se práce věnuje nálezu sp.zn. Pl.ÚS 12/10. Závěrem autor shrnuje svůj názor, že na Ústavní soud nelze nahlížet pouze optikou ryzího negativního zákonodárce, jelikož jedná i nad rámec dichotomie spočívající ve vyhovění či zamítnutí návrhu na zrušení zákona, a dodává, že je nicméně třeba z hlediska hodnocení tohoto jednání přistupovat k daným případům individuálně. Klíčová slova: ústavní soud, negativní zákonodárce, derogace
Abstract v angličtině:
Constitutional Court: Negative Legislator? Abstract This diploma thesis deals with the question whether the Constitutional Court of the Czech Republic can be considered as a mere negative legislator in connection with deciding on proposals for annulment of laws or their individual parts according to Art. 87 par. a) of the Constitution or whether the Constitutional Court departs from this position and how. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part, while the author seeks to rely mainly on the actual decision-making practice of the Constitutional Court. In the theoretical part, the thesis deals with the concept of the negative legislator and its origin in the ideas of Hans Kelsen. Kelsen's concept of constitutional justice as a negative legislator is presented. In the following subchapters, the theoretical part is devoted to acquainting the reader with the decision-making of the Constitutional Court on petitions to annul laws or their individual parts. The thesis also describes the binding of judges in decision- making and their binding for other subjects. In the practical part, the thesis is divided into six individual chapters, each of which deals separately with one type of decisions that the Constitutional Court deviates from its position as a negative legislator. In each chapter is analysed in detail one substitute decision selected by the author, and except the last chapter, is then supplemented with similar decisions, in order to generalize the issue. This concerns in particular the practice of adopting special types of statements by which the Constitutional Court expresses its legal opinion directly in the verdict part of the judgment. There are three chapters devoted to these statements. The second chapter dealing with interpretative statements, the third chapter dealing with academic statements and the fourth chapter discussing additive statements. The fifth chapter then analyses the judgments by which the Constitutional Court postpones the enforceability of its derogatory judgments. At the same time, through an excursion in chapter 5.4. shows that the findings of the Constitutional Court can fulfil the characteristics of even more type decisions presented by the thesis. In the sixth chapter the thesis deals with the findings containing the proposals of the Constitutional Court de lege ferenda and in the last seventh chapter the thesis deals with the judgment file no. Pl.ÚS 12/10. In conclusion, the author summarizes his view that the Constitutional Court cannot be viewed solely through the lens of a genuine negative legislature, since it goes beyond the dichotomy of granting or rejecting a petition to repeal the law, adding however, that it is necessary to treat the mentioned cases individually in terms of assessing the conduct. Key words: constitutional court, negative legislator, derogation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Večerka 714 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Večerka 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Večerka 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB