velikost textu

Vliv daunorubicinu na aterogenezi u králíků krmených cholesterolovou dietou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv daunorubicinu na aterogenezi u králíků krmených cholesterolovou dietou
Název v angličtině:
Daunorubicin effects on atherogenesis in rabbits fed by cholesterol diet.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Vašinová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.
Id práce:
196413
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Daunorubicin (DAU) je první antracyklinové (ANT) antibiotikum s prokázanou klinickou aktivitou, které bylo použito při léčbě dětských leukémií. Později se ukázalo, že ANT mají široké využití v léčbě při obou hematologických a solidních nádorů, kam patří rakovina prsu, vaječníků a žaludku. Na druhou stranu jsou ANT velmi nebezpečné z hlediska toxického působení na srdce, které se projevuje nevratnými morfologickými změnami a buněčnou smrtí. Protože se ANT využívají i při léčbě pacientů s hypercholesterolémií, zajímá nás jejich účinek na aterogenezi v krevních cévách. Předpokládáme, že léčba DAU při cholesterolové dietě bude zhoršovat aterosklerózu v porovnání s králíky pouze na cholesterolové dietě. Dvanáct dospělých samců druhu New Zealand White bylo krmeno cholesterolem (0.2% cholesterol) a rozděleno na skupinu kontrolní (n=7), která dostávala fyziologický roztok i.v. jednou týdně po dobu 10 týdnů od začátku 4. týdne, a druhou skupinu léčenou DAU (n=7), která dostávala klinicky odpovídající dávku daunorubicinu (3 mg/kg, ≈ 50 mg/m2, i.v.). Pro kvantifikaci aterosklerotických plátů byl aplikován nestranný systematický náhodný výběr. Hodnotily se vzorky cév z aortálního oblouku, které se sériově nakrájely (7 μm) na kryostatu. K histologickému a morfometrickému hodnocení bylo využito barvení řezů Hematoxylin-orceinem. Výsledky morphometrické analýzy ukazují, že rozdíl ve velikosti aterosklerotického plátu mezi skupinou králíků krmenou cholesterolovou dietou s DAU a mezi skupinou pouze na cholesterolové dietě nebyl statisticky významný. Lze tedy konstatovat, že kombinace léčby DAU a cholesterolové diety nezhoršuje aterosklerózu v porovnání s pouze cholesterolovou dietou v toto experimentálním designu u králičího modelu. Klíčová slova: Cholesterol, endotelová dysfunkce, aterosklerotický plát, antracykliny, daunorubicin, antracyklinová kardiotoxicita
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Daunorubicin (DAU) was the first anthracycline (ANT) antibiotic with impressive clinical activity in the treatment of acute pediatric leukemias. Later, it has been shown that anthracyclines have broad range of therapeutic activities against both hematological and solid tumors, including breast, ovarian and gastric carcinoma. On the other hand, ANTs are the most dangerous anticancer drugs with respect to cardiovascular toxicity characterized by mostly irreversible morphological changes and cell death. Indeed, ANTs are used also in patients with hypercholesterolemia so the effect on atherogenesis in blood vessels is of interest. Thus, we hypothesized that DAU treatment and cholesterol diet will aggravate atherosclerosis when compared to rabbits fed by cholesterol diet only. Twelve adult male New Zealand White rabbits were fed with cholesterol diet (0.2% cholesterol). Control group of rabbits (n=7) received saline i.v. once weekly for 10 weeks since the beginning of the 4th week, the second DAU group (n=7) received clinically relevant doses of daunorubicin (3 mg/kg, ≈ 50 mg/m2, i.v.). The systematic uniform random sampling was applied for the quantification of atherosclerotic lesions. The samples from aortic arch were taken for the evaluation. Serial sections of vessel (7 μm) were cut on a cryostat and Hematoxylin – orcein staining was used for the histological and morphometric evaluation. The results of the morphometric analysis showed that atherosclerotic plaque size was not significantly different between rabbits treated with DAU and cholesterol diet compared to rabbits on cholesterol diet only. The results of this study showed that combination of DAU treatment and cholesterol diet did not aggravate atherosclerosis in aortic arch when compared to rabbits fed with cholesterol diet. Key words: Cholesterol, endothelial dysfunction, atherosclerotic plaque, anthracyclines, daunorubicin, anthracycline cardiotoxicity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Vašinová 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Vašinová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Vašinová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivana Němečková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB