velikost textu

Mechanizmus účinku a rezistence na daptomycin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanizmus účinku a rezistence na daptomycin
Název v angličtině:
Mode of daptomycin action and mechanism of resistance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Helusová
Vedoucí:
RNDr. Gabriela Seydlová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Irena Lichá, CSc.
Id práce:
196402
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daptomycin, mechanizmus účinku, mechanizmus rezistence, cytoplazmatická membrána, zásahové místo, kalcium dependentní antibiotika, membránový potenciál
Klíčová slova v angličtině:
daptomycin mode of action, mechanism of resistance, cytoplasmic membrane, membrane-targeting antibiotics, calcium-dependent antibiotics, membrane potential
Abstrakt:
Abstrakt Daptomycin patří mezi antimikrobiální peptidy, což jsou látky vyskytující se v obranném systému všech organismů. Molekula daptomycinu se skládá z cyklického peptidu a lipidové části. Daptomycin je produkován bakterií Streptomyces roseosporus a používá se k léčbě infekcí způsobených gram-pozitivními bakteriemi. Je účinný i proti některým multirezistentním kmenům bakterií jako je např. kmen Staphylococcus aureus rezistentní k meticilinu. Jeho antimikrobiální účinek je závislý na přítomnosti vápníku a fosfatidylglycerolu v cílové membráně, ve které tvoří oligomery. Jeho mechanizmus účinku tedy pravděpodobně tkví ve tvorbě pórů, které způsobují narušení membrány. Poškození membrány vede k výtoku iontů z buňky a tím k depolarizaci membránového potenciálu, což v důsledku způsobuje zastavení syntézy makromolekul a smrt buňky. Expozice daptomycinu také způsobuje změnu morfologie buněk. I přes neobvyklý mechanizmus účinku byly na působení daptomycinu vytvořeny různé mechanizmy rezistence u různých patogenních bakterií. Patří mezi ně např. snížení obsahu fosfatidylglycerolu v membráně, zvýšení podílu lysylfosfatidylglycerolu, uvolňování membránových lipidů nebo mutace v genech ovlivňujících syntézu peptidoglykanu.
Abstract v angličtině:
Abstract Daptomycin is one of antimicrobial peptides. These molecules are part of immune system of all organisms. Daptomycin consists of a cyclic peptide core and a lipophilic tail. Daptomycin is produced by Streptomyces roseosporus and is used to treat serious gram-positive infections. Daptomycin is active also against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Its antimicrobial effect depends on the presence of calcium ions and phosphatidylglycerol. Daptomycin targets bacterial cytoplasmic membrane, where it forms oligomers. Mode of action of daptomycin probably includes pore-forming effect leading to membrane damage. This disturbance causes ion efflux from cytoplasm which leads to membrane potential disruption, which results in inhibition of macromolecular synthesis and cell death. Daptomycin also causes changes in cell morphology. Despite its unusual mode of action, several mechanisms of resistance have emerged in some pathogenic strains. These are for example decrease in the amount of phosphatidylglycerol in the membrane, increase in the amount of lysylphosphatidylglycerol, release of membrane phospholipids or mutations in genes which control peptidoglycan synthesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Helusová 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Helusová 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Helusová 377 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Gabriela Seydlová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Irena Lichá, CSc. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Michaela Helusová 434 kB