velikost textu

Právní aspekty financování sportu ze státního rozpočtu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty financování sportu ze státního rozpočtu
Název v angličtině:
Legal aspects of sports financing from the government budget
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Rudolfová
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Id práce:
196398
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, financování sportu, státní dotace, dotační řízení, poskytovatel dotace, příjemce dotace
Klíčová slova v angličtině:
Minister of education and sports, sports financing, state subsidy, subsidy, subsidy provider, subsidy recipient
Abstrakt:
Právní aspekty financování sportu ze státního rozpočtu Abstrakt Diplomová práce se věnuje právním aspektům procesu financování sportu. Financování sportu ze státního rozpočtu tvoří největší podíl příjmů sportovních organizací a sportovních klubů. Diplomová práce podrobuje právní aspekty podpory sportu ze státního rozpočtu komplexní analýze založené na právní rešerši. V jednotlivých částech se diplomová práce věnuje přerozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu. Nejprve je vysvětleno, jak celý proces financování ze státního rozpočtu začíná, jaké subjekty se ho účastní a také jaký objem finančních prostředku je do oblasti sportu poskytován. Práce popisuje a hodnotí jednotlivé části celého procesu, čímž se podařilo vypracovat přehled o celé problematice státního financování sportu. Poskytuje také nástin vývoje podpory sportu za celé století a vysvětluje proč je účinná právní úprava stále považována za nedostatečnou. V práci je dále uvedeno institucionální zajištění systému podpory sportu. Práce se věnuje problematice financování sportu z odvodů loterijních společností a její vliv na podporu sportu. Klíčovým bodem diplomové práce je státní dotace, která je nástrojem k přerozdělování prostředků. Byl vypracován přehled, díky kterému se čtenář dozví jak je státní dotace právně upravena a jaké možnosti účastník řízení má. Podrobně je popsán proces žádání o dotaci včetně poznatků o možné legislativní úpravě. Blíže se přitom věnuje dotačním programům a prvkům výzvy k podání žádosti o dotace. Dále je v práci popisován vztah poskytovatele a žadatele a s tím související legislativní nedostatky. Diplomová práce se také zabývala novelizacemi příslušných zákonů a jejich efektivitou v praxi. Dále sleduje zákonodárnou iniciativu a jejich případný vliv na transparentnost podpory sportu. Na závěr se práce věnuje problematice, která nastala v roce 2017 v dotační kauze, která přitáhla pozornost široké veřejnosti. Právě na této kauze práce demonstruje problematickou právní úpravu a upozorňuje na potřebu zajištění dostatečně efektivního dotačního řízení. Klíčová slova: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, financování sportu, státní dotace, dotační řízení, poskytovatel dotace, příjemce dotace
Abstract v angličtině:
Legal aspects of sports financing from the government budget Abstract The present thesis deals with legal aspects of sports financing process. Sports financing from the government budget, constitutes the greatest fraction of income to sports organizations and sports clubs. The present study scrutinizes the legal aspects of financial support of sports from the government budget, via thorough analysis anchored in legal research. Individual sections of the thesis ponder the redistribution of funds from the government budget. First, it explains how the whole process of funding from the state budget commences, what actors are involved in it and also what volume of financial aid is granted to the department of sport. The thesis describes and evaluates the individual parts of the process, which has led to an overview of the entire issue of state financing of sport. It also outlines the development of sports support throughout the past century and further explains why effective legislation is still considered to be inadequate. The present study further illustrates the current institutional provision of sport support system. The thesis deals with the issue of sports financing from levies on lottery companies and its influence on the support of sport. The governing point of the present thesis is the notion of state subsidy, as an instrument for the redistribution of funds. Moreover, an outline has been drawn up, making the reader aware of how the state subsidy is regulated from the perspective of law and what options the engaged parties have available. The application process for subsidies is described in detail, including the findings about possible legislative regulation. For that reason, it closely scrutinises subsidy programmes and elements related to calls for applications for a subsidy. Furthermore, the present study describes the relationship between the provider and the applicant and the related legal shortcomings. The thesis also deals with the amendments of relevant laws and their effectiveness in practice. The study equally monitors the legislative initiative and their potential impact on the transparency of the support of sports. In conclusion the thesis deals with an issue, which occurred in 2017 in a subsidy scandal, having attracted attention of the general public. It is precisely on this case, that the thesis demonstrates the problematic legal regulation and draws attention to the need to ensure more efficient subsidy proceedings. Key words: Minister of education and sports, sports financing, state subsidy, subsidy, subsidy provider, subsidy recipient
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Rudolfová 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Rudolfová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Rudolfová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 152 kB