velikost textu

Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí v České republice
Název v angličtině:
Employment of stuff from abroad in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Lugmajerová
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
196390
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
Klíčová slova v angličtině:
Work permit, employee card, blue card, intra-company employee transfer card
Abstrakt:
Název diplomové práce: Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí v České republice Abstrakt Cílem práce je zanalyzovat právní úpravu zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí v České republice se zaměřením na jednotlivé typy povolení k pobytu a k zaměstnání. Konkrétně, jaká povolení musí zaměstnanci ze zahraničí získat, aby mohli být u nás legálně zaměstnáni, a jaké povinnosti mají v průběhu zaměstnání a jaké povinnosti mají zaměstnavatelé. Diplomová práce je rozčleněna do 6 kapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, které jsou pro práci stěžejní. Druhá kapitola je věnována přehledu pramenů práva i v souvislosti s mezinárodní a unijní úpravou. Část kapitoly je věnována vymezení mezinárodního prvku v pracovním právu. Třetí kapitola se už věnuje podmínkám zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí na území ČR, konkrétně se zaměřením na povolení k pobytu na území ČR. Zaměstnanci ze zahraničí jsou rozděleni do tří skupin, podle složitosti podmínek, které musejí splňovat. První skupinou jsou občané EU/EHP a jejich rodinní příslušníci a rodinní příslušníci občanů ČR, dále zde máme cizince, tj. občany ze třetích zemí, a poslední kategorií jsou žadatelé o udělení mezinárodní ochrany. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány jednotlivá povolení k výkonu zaměstnání, konkrétně povolení k zaměstnání, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, jakož jsou i zmíněny výjimky, kdy cizinci povolení k výkonu zaměstnání nepotřebují. Kapitola obsahuje i statistické údaje, kolik zaměstnanců ze zahraničí je u nás zaměstnáno. Pátá kapitola je věnována přehledu povinností zaměstnavatelů. Poslední kapitola upozorňuje na aktuální otázky, které úzce souvisejí s danou problematikou, jako např. zrušení systému Visapoint, možnost agenturního zaměstnávání cizinců nebo vysílání cizinců na pracovní cesty. Závěr práce je věnován zhodnocení platné právní úpravy a její použitelnost v praxi.
Abstract v angličtině:
Thesis title: Employment of stuff from abroad in the Czech Republic Abstract The aim of the thesis is to analyze the legislation of employment of stuff from abroad in the Czech Republic focusing on individual types of resident and work permits. Specifically, what permissions must be obtained from foreign employees so that they can be legally employed in our country and responsibilities they have in the course of their employment and obligations employers have. The Diploma thesis is divided into 6 chapters. The First chapter defines basic terms, which are essential for the thesis. The Second chapter is focused on the overview of sources of law also with connection to international and Union legislation. Part of the chapter is devoted to demarcation of international element in labour law. The Third chapter is focused on conditions of employment of foreign employees on the territory of the Czech Republic, specifically focused on resident permit in the Czech Republic. Employees from abroad are divided into three categories according to the complexity of the conditions they have to meet. First group are EU/EEA citizens and their family members and family members of Czech citizens. Another category is foreigners i.e. citizens of third world countries and the last category is applicants for international protection. Fourth chapter is concentrated on individual work permits, specifically employment permit, employment and blue cards, card of an internally transferred employee, as well as exceptions where foreigners don’t need a work permit. The chapter also contains statistics on how many foreign employees are employed in our country. The Fifth chapter is devoted to overview of employers’ obligations. The last chapter draws attention to current issues relevant to the topic, such as abolition of the Visapoint system, the possibility of employment of foreigners through an agency or sending foreigners to business trips. The conclusion of the thesis is devoted to evaluation of the valid legal regulation and its applicability in practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Lugmajerová 1.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Lugmajerová 763 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Lugmajerová 334 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Lugmajerová 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB