velikost textu

Nová komparativní metoda hodnocení potenciálu cestovního ruchu: příklad Gruzie, Izraele a Kypru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nová komparativní metoda hodnocení potenciálu cestovního ruchu: příklad Gruzie, Izraele a Kypru
Název v angličtině:
New comparative method for assessing tourism potential: the case of Georgia, Israel and Cyprus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Radek Pileček
Vedoucí:
Mgr. Lukáš Nekolný
Oponent:
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Id práce:
196377
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cestovní ruch, potenciál cestovního ruchu, hodnocení, metodika, Gruzie, Izrael, Kypr
Klíčová slova v angličtině:
tourism, tourism potential, evaluation, methodology, Georgia, Israel, Cyprus
Abstrakt:
Nová komparativní metoda hodnocení potenciálu cestovního ruchu: příklad Gruzie, Izraele a Kypru __ Abstrakt Tato bakalářská práce ukazuje návrh nové komparativní metody, pomocí které by bylo možné hodnotit potenciál cestovního ruchu států, případně regionů na mezinárodní úrovni při jejich vzájemném porovnávání z hlediska způsobilosti pro rozvoj cestovního ruchu. Hlavním cílem práce je vytvoření vlastní metodiky. Tomu však předchází relativně podrobná teoreticko- metodologická rešerše literatury, v rámci které jsou představeny zejména dosavadní přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu. Využití nové metodiky v praxi je prezentováno na příkladu srovnání tří různých destinací, jimiž jsou Gruzie, Izrael a Kypr. Tyto státy mají až překvapivě mnoho společného, včetně přibližně stejného počtu příjezdů zahraničních turistů. V otázce potenciálu cestovního ruchu jsou však značně odlišné a to nejen při porovnání jeho finální hodnoty, ale zejména při kvantifikaci dílčích kritérií, jejichž matematickou syntézou je výsledného turistického potenciálu dosaženo. V závěru práce probíhá diskuze o významu faktoru bezpečnosti, který může do jisté míry vysvětlovat rozdíl mezi zjištěným potenciálem cestovního ruchu a reálnou úrovní příjezdového turismu. Klíčová slova: cestovní ruch, potenciál cestovního ruchu, hodnocení, metodika, Gruzie, Izrael, Kypr
Abstract v angličtině:
New comparative method for assessing tourism potential: the case of Georgia, Israel and Cyprus __ Abstract This bachelor thesis presents a new comparative method by which it would be possible to evaluate the tourism potential of states or regions at the international level while comparing them in terms of eligibility for tourism development. The main goal of the thesis is to create the own new methodology. However, this is preceded by a relatively detailed theoretical and methodological literature review, in which mainly the current approaches to assessing the tourism potential are introduced. The use of the new method in practice is presented on the example of a comparison of three different destinations – Georgia, Israel and Cyprus. These countries have surprisingly many in common, including approximately the same number of international tourist arrivals. However, the tourism potential is very different, not only when comparing its final value, but even more when comparing all the values of individual factors from which the overall potential is compounded. At the end of this thesis, the significance of safety factor, which could cause the difference between the established tourism potential and the real level of inbound tourism, is discussed. Key words: tourism, tourism potential, evaluation, methodology, Georgia, Israel, Cyprus
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radek Pileček 960 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radek Pileček 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radek Pileček 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lukáš Nekolný 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 152 kB