velikost textu

Organizace školy v přírodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizace školy v přírodě
Název v angličtině:
Organization of a long-term school trip
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Králová
Vedoucí:
Mgr. Věra Kuhnová
Oponent:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Id práce:
196376
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
škola v přírodě, organizace školy v přírodě, zákon, vyhláška
Klíčová slova v angličtině:
long-term school trip, organization of a long-term school trip, law, legal regulation
Abstrakt:
ABSTRAKT: Závěrečná práce se zabývá organizací školy v přírodě, tedy organizací pobytu žáků 1. stupně základní školy ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání žáků. Teoretická část je zaměřena na právní předpisy, kterými se učitel, který organizuje školu v přírodě, musí řídit. Součástí teoretické části je i vymezení základních pojmů, které se s organizací školy v přírodě pojí. Praktická část je založena na získávání dat pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů. Úkolem dotazníkového šetření a rozhovorů je zjistit, jaký je zájem učitelů působících na 1. stupni základních škol v Praze 1 a v Praze 2 o pořádání školy v přírodě a jejich zkušenosti, které získali v průběhu organizace školy v přírodě. KLÍČOVÁ SLOVA organizace, škola v přírodě, administrativa, zájem, žák mladšího školního věku, pobyt, základní škola
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: This thesis deals with organization of a long-term school trip, which means organization of a sojourn for primary school pupils in surrounding which is beneficial to pupils´ health while their education is not interrupted. The theoretical part of this thesis is focused on those law regulations, which have to be followed in the process of organizing a long-term school trip and during the time the event is taking place. Basic concepts dealing with the organization of a long-term school trip are also defined in the theoretical part of this thesis. The practical part of this thesis is based on collecting data through a survey and dialogues with teachers. The aim of the survey and those dialogues is to find out the interest of primary school teachers who teach at schools located in Prague 1 and in Prague 2 in organizing a long- term school trip and to detect their experience which they have acquired by organizing long- school trips. KEYWORDS: organization, long-term school trip, administration, interest, pupil of primary school age, younger school age, sojourn, primary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Králová 3.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Králová 664 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Králová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Králová 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kuhnová 651 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ladislav Pokorný 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 152 kB