velikost textu

Jean-Claude Izzo – „marseilleský polar“ v českých překladech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jean-Claude Izzo – „marseilleský polar“ v českých překladech
Název v angličtině:
Jean-Claude Izzo – "Marseillais polar" in the Czech translations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Zuzana Šafrová
Vedoucí:
PhDr. Jovanka Šotolová
Oponent:
Aude Brunel
Id práce:
196366
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - francouzština — Tlumočnictví: čeština - francouzština (PCF TCF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jean-Claude Izzo|marseilleský polar|detektivní literatura|recepce|translatologická analýza|kritika|marseilleská trilogie|Totální chaos|Solea|Chourmo|překlad
Klíčová slova v angličtině:
Jean-Claude Izzo|Marseillais polar|detective fiction|reception|translatology analysis|critique|Marseille trilogy|Total chaos|Solea|Chourmo|translation
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zaměří na nejznámějšího představitele tzv. „polar marseillais“, jímž je Jean-Claude Izzo. Teoretická část stručně popíše vývoj detektivního žánru a místo detektivního románu v rámci francouzské literární produkce. Podobně se věnuje i postavení detektivky v kontextu české literatury a nakladatelského provozu. Dále bude podrobně představen Jean-Claude Izzo a jeho dílo. Na základě již prezentovaných informací bude možné charakterizovat místo tohoto autora na francouzské literární scéně a popsat i jeho recepci v českém prostředí. Stěžejní část práce bude věnována translatologické analýze a kritice dvou českých překladů Izzových románů, Totální chaos a Chourmo, jež společně se Soleou patří do jeho tzv. marseilleské trilogie.
Abstract v angličtině:
Abstract: This diploma thesis focuses on the most popular representative of the so-called “polar marseillais”, which is Jean-Claude Izzo. The theoretical part briefly describes the development of the detective genre and the place of the detective novel in the framework of French literary production. It also deals with the position of the detective novel in the context of Czech literature and publishing. Secondly, Jean-Claude Izzo and his works will be presented in detail. Based on the information already presented, it will be possible to characterize the place of this author in connection to the French literary scene and to describe his function in the Czech environment. The main part of the work will be devoted to the translatological analysis and the critique of two Czech translations of Izzo’s novels Totální chaos and Chourmo that together with Solea belong to his so-called 'Marseilles trilogy'.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Šafrová 1.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Zuzana Šafrová 14.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Šafrová 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Šafrová 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jovanka Šotolová 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta Aude Brunel 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jovanka Šotolová 152 kB