velikost textu

Možnosti využití muzikoterapie v rámci primárního vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití muzikoterapie v rámci primárního vzdělávání
Název v angličtině:
The possibilities of music therapy use in the framework of primary education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Bezoušková
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Koukalová
Id práce:
196365
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, klíčové kompetence, podpůrná opatření, inkluze, muzikoterapie, poruchy pozornosti, osobnostní a sociální rozvoj žáka, model ALACT
Klíčová slova v angličtině:
The Framework Education Programme for Elementary Education, key competencies, supportive measures, inclusive education, music therapy, attention deficit disorders, pupil’s personal and social growth, model ALACT
Abstrakt:
ABSTRAKT V diplomové práci si kladu za cíl využít technik muzikoterapie jako prostředku ke zmírnění projevů poruch pozornosti. Dále se v práci zabývám aplikací těchto aktivit k začlenění vybraných žáků do kolektivu. Také se soustředím na to, jak muzikoterapie napomáhá k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáka. V teoretické části představuji pojem Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, jakožto jednu ze zásadních proměn primárního vzdělávání v rámci kurikulární reformy. Rovněž se v této kapitola zabývám tématem inkluze, podpůrných opatření a klíčových kompetencí. Dále v této části věnuji pozornost muzikoterapii, jejím metodám, směrům a možnostem využití v rámci hudební výchovy. V kapitole Specifické poruchy pozornosti, učení a aplikace muzikoterapie v rámci reedukace nabízím představení specifických poruch, přičemž se podrobněji zaměřuji na ADHD, ADD, dyslexii a mutismus. Poukazuji také na využití metod muzikoterapie jako reedukačních prostředků a nabízím spektrum muzikoterapeutických her, které jsou ve výzkumné části prakticky vyzkoušeny. Ve výzkumné části se zabývám praktickou aplikací muzikoterapeutických aktivit v rámci vyučovacích hodin. Aktivity jsou sjednoceny do tematických celků, přičemž každá z nich je individuálně upravena pro žáka se specifickou poruchou. Jednotlivé potřeby a cíle těchto aktivit vycházejí z podrobných kazuistik žáků, které rovněž nalezneme v empirické části této práce. Vzhledem k problematice a stanoveným cílům jsem pro výzkum použila metodu akčního výzkumu, která probíhala analýzou jednotlivých hodin na základě Korthagenova modelu ALACT, neboli cyklu reflektivního učení. Lze očekávat, že kromě vlivu na projevy poruch pozornosti bude mít hudba rovněž dopad na vzájemnou komunikaci mezi dětmi a přispěje u vybraných žáků k pozitivnímu vnímání sebe samého. KLÍČOVÁ SLOVA Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, klíčové kompetence, podpůrná opatření, inkluze, muzikoterapie, poruchy pozornosti, osobnostní a sociální rozvoj žáka, model ALACT
Abstract v angličtině:
THE ABSTRACT This diploma thesis aims to analyse the use of music therapy techniques as means to reduce the manifestations of attention deficit disorders. Furthermore, it deals with the application of said supportive measures in the framework of bullying prevention and its pathological effects. It also focuses on ways music therapy can be instrumental in a pupil’s personal and social growth. In the theoretical part, the Framework Educational Programme for Elementary Education is introduced as one of the key changes in primary education in the framework of curricular reform. The chapter also addresses the topic of inclusive education, supportive measures and key competencies. Later on, music therapy is the subject of interest. Its methods, specializations and possibilities of use are listed. The chapter Specific learning and behavioural disorders introduces specific disorders, concentrating in detail on dyslexia, mutism, ADHD and ADD. I point out the use of music therapy as a re-educational tool, as well. I lay out a range of music therapy games which are tried out in the research part of the thesis. The research part deals with the application of music therapy activities within school lessons. These activities are assorted into thematic units, each of them customised to cater to the needs of pupils with specific disorders. These individual needs are based on the detailed case interpretations of the pupils which can also be found in the empirical part of this work. Taking into account the issues and set goals, action research method was chosen and carried out in the form of analysis of individual lessons using the Korthagen’s ALACT model, also called the cycle of reflective teaching. KEY WORDS The Framework Education Programme for Elementary Education, key competencies, supportive measures, inclusive education, music therapy, attention deficit disorders, pupil’s personal and social growth, model ALACT
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Bezoušková 3.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Bezoušková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Bezoušková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Koukalová 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB