velikost textu

Srovnání autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců
Název v angličtině:
A comparison of copyright protection of authors and performing artists
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiřina Šímová
Vedoucí:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Oponent:
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
196311
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autorská práva / Práva výkonných umělců / Autorskoprávní ochrana
Klíčová slova v angličtině:
Author?s rights / Performing artist?s rights / Copyright protection
Abstrakt:
Srovnání autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce je přinést jejímu čtenáři informace a přehled o stávající právní úpravě autorských práv a práv výkonných umělců a tyto úpravy mezi sebou vzájemně porovnat. Předkládaná diplomová práce je systematicky členěna do jedenácti kapitol, jež zahrnují úvod i závěr. První kapitolou je úvod, ve kterém si vytyčuji cíle práce. Účelem druhé kapitoly je zařadit práva autorů a výkonných umělců do systému práva a obecně je vymezit, včetně uvedení základních shodných aspektů platících pro obě dvě skupiny práv. Třetí kapitola pojednává o právních pramenech, a to jak mezinárodních, evropských, tak i tuzemských. Ve čtvrté kapitole se věnuji výkladu pojmů autorské dílo a umělecký výkon, tedy objektů práv autorů a výkonných umělců a jejich definičních znaků. Následně v páté kapitole se zaměřuji na charakteristiku subjektů těchto práv. Šestá kapitola se zabývá obsahem práv, tedy osobnostními a majetkovými právy, náležejících autorům a výkonným umělcům k jejich autorským dílům a uměleckým výkonům. Sedmá kapitola je věnována licenční smlouvě, tedy smluvnímu typu obvykle užívaného v oblasti práva duševního vlastnictví, potažmo práv autorů a výkonných umělců. Autorským zákonem vymezené výjimky a omezení práv autorů a výkonných umělců, jimiž jsou volná užití a zákonné licence, popisuji v kapitole osmé. Devátá kapitola se věnuje problematice ochrany práv autorů a výkonných umělců, a to jak z pohledu soukromoprávních prostředků ochrany, tak i veřejnoprávních. Cílem desáté kapitoly je charakterizovat institut kolektivní správy práv autorů a výkonných umělců, který zejména vlivem evropské legislativy prošel v nedávné době velkými změnami. Poslední kapitolu tvoří závěr shrnující hlavní poznatky o daném tématu. Součástí kapitol je taktéž vymezení shodných a rozdílných aspektů těchto dvou skupin práv. Klíčová slova autorská práva, práva výkonných umělců, autorskoprávní ochrana
Abstract v angličtině:
A comparison of copyright protection of authors and performing artists Abstract The main objective of this thesis is to provide the reader with a complex overview of the rights of authors and performing artists including the tools of their legal protection as well as a comparison of their rights. The thesis is divided systematically into eleven chapters that includes introduction and conclusion. The first chapter includes introduction which provides information about objectives of this thesis. The main purpose of the second chapter is to define rights of authors and performing artists in the system of law including description of basic aspects mutual to both groups of rights. The third chapter deals with sources of international, European and domestic sources of law regulating these rights. In the fourth chapter I pay attention to characterize the terms author’s work and artistic performance, i.e. objects of the rights of authors and performing artists and their defining characteristics. In the fifth chapter I focus on characteristic of subjects of these rights. The sixth chapter deals with the subject matter of these rights, i.e. moral and economic rights that belong to authors and performing artists to their author’s works and artistic performances. The seventh chapter focuses on the license agreement, typically used type of agreement within the intellectual property rights, respectively author’s and performing artist’s rights. The exceptions and limitations to copyright laid down by the Copyright act, free uses and compulsory licences are described in the eighth chapter. The ninth chapter deals with the legal protection tools of the author’s and performing artist’s rights that includes private and public law tools of protection. The aim of tenth chapter is to characterize collective management that has been recently significantly changed due to the EU legislation. Last chapter contains the conclusion summarizing main findings on this theme. The chapters include comparison of both groups of rights and summarization of their similar and different aspects. Key words Author´s rights, performing artist´s rights, copyright protection 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiřina Šímová 853 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiřina Šímová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiřina Šímová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 252 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB