velikost textu

Politika,média a moc.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politika,média a moc.
Název v angličtině:
Politics, Mass-media and Power.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Mochanová
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
Mgr. Tomáš Samek, M.A.
Id práce:
196308
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — základy společenských věd (N PG-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Média, kampaň, sémiologie, propaganda,mýtus, Barthes, Babiš, Kalousek
Klíčová slova v angličtině:
Media, campaign, semiotics, propaganda, myth, Barthes, Babiš, Kalousek
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vztahem médií a politiky/ů, a to zejména v oblasti mediálních sdělení, kde má dominantní postavení vizualita. Autorka představuje základní pojmy z oblasti médií a vizuální kultury. V další části práce se zaměřuje na dvě výrazné postavy naší politické scény, krátce je představuje a následně se snaží analyzovat jejich způsob vizuální sebeprezentace a účinek těchto sdělení na publikum, resp. voliče. Jako metodu autorka zvolila sémiotickou analýzu, inspirovanou zejména knihou Mytologie Rolanda Barthese. Využívá koncept čtení obrazu, denotace, konotace a následné usazení do širšího sociálního kontextu. Sémiotická analýza nám pomáhá dešifrovat sdělení, kterými média ovlivňují vnímání politiků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis concerns itself with the relationship between media and politics and politicians, particularly in those media messages where visual stimuli predominate.First, the author introduces key terms in the field of media and visual culture. The following part of the present paper focuses on two prominent figures of our political scene. These figures are briefly introduced and an attempt is made to analyse their means of visual self-presentation and the effect of this message on the public, namely their voters. The method chosen to carry out this analysis is semiotic analysis, inspired predominantly by Roland Barthes’ book Mythologies. The author uses the concept of interpreting an image, denotation, and connotation, and subsequently situates her findings in a broader social context. Semiotic analysis helps to decipher messages used by media to influence voters’ perception of politicians.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Mochanová 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Mochanová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Mochanová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Samek, M.A. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB