velikost textu

Evropský soud pro lidská práva - postavení a role na poli ochrany osobnosti vč. rozboru judikatury a jeho vlivu na tuzemskou judikaturu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropský soud pro lidská práva - postavení a role na poli ochrany osobnosti vč. rozboru judikatury a jeho vlivu na tuzemskou judikaturu
Název v angličtině:
European Court of Human Rights: its position and role in protection of personal rights of an individual including analysis of judgments and the influence on domestic judical decisions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Čejková
Vedoucí:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Oponent:
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
196290
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ESLP, ochrana osobnosti, judikatura ESLP
Klíčová slova v angličtině:
ECHR, personal rights, ECHR case law
Abstrakt:
Abstrakt Evropský soud pro lidská práva – postavení a role na poli ochrany osobnosti vč. rozboru judikatury a jeho vliv na tuzemskou judikaturu Práce je rozdělena do tří částí. První se věnuje teoretickému vymezení ESLP, jeho funkci v rámci Rady Evropy, personálnímu obsazení a činnosti ESLP ve statistických číslech. Dále se práce zaměřuje na procesní pravidla řízení před ESLP s důrazem kladeným na podání stížnosti, jejích formálních a obsahových náležitostí a slučitelnosti s Úmluvou. V této části je také čtenář seznámen s průběhem řízení, vykonatelností rozhodnutí a obnovou řízení u Ústavního soudu České republiky. Ve druhé části je vyložen pojem osobnostních práv a Úmluvy tak, aby získané poznatky daly dohromady přehled ukotvení ochrany osobnosti Úmluvou, zejména pak články 8 a 10. Třetí část je věnována hlavně analýze judikatury, která je rozdělena do tří tematických okruhů, a to ochrana osobních údajů, ochrana cti a dobrého jména a ochrana práv k podobiznám. Sekce týkající se ochrany osobních údajů je dále rozdělena na monitorování hovorů a zveřejňování videozáznamů. V rámci monitorování hovorů je provedena analýza případu Roman Zakharov proti Rusku a v rámci zveřejňování videozáznamů například Kopke proti Německu. Ve druhé sekci jsou vyloženy základní principy ochrany cti a dobrého jména na případech jako Radio France a další proti Francii, Axel Springer AG proti Německu. Dále významnému případu Delfi AS proti Estonsku, který se věnuje odpovědnosti za zásah do osobnostních práv v rámci komentářů pod internetovým článkem. Z tuzemské judikatury jsou zmíněny v této části případy jako nález Ústavního soudu ve věci Rejžek proti Vondráčkové a rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Terezie Kaslové proti České republice – Kanceláři prezidenta republiky. Třetí sekcí poslední časti práce je ochrana práv k podobiznám, kde práce rozebírá dva známé rozsudky Von Hannover proti Německu č. 1, 2 a 3. V závěru práce zhodnocuje naplnění cíle vytyčeného v úvodu. Klíčová slova: ESLP, ochrana osobnosti, judikatura ESLP
Abstract v angličtině:
Abstract European Court of Human Rights: its position and role in the protection of personal rights of an individual including analysis of judgments and the influence on domestic judicial decisions The thesis is divided into three parts. The first part is devoted to the theoretical background of the ECHR, its function within the Council of Europe, personal ground and analysis of statistics. The thesis is also focused on the procedural rules of proceeding, with emphasis on the filing of the complaint, its formal and substantive requirements and its compliance with the Convention. In this section, is also presented to the reader the procedure, the enforceability of the decisions and the renewal of the proceedings before the Constitutional Court of the Czech Republic. In the second part, the concept of personal rights and the Convention are presented in the light of the Article 8 and 10 of the Convention because these are the most important articles when it comes to personal rights. The third part is devoted mainly to the analysis of the case law of ECHR with a connection to the domestic case law. This part is further divided into three sections, protection of personal data, right to reputation and defamation and right to own portraits. The protection of personal data consists of two parts, call monitoring and video surveillance and the publication of such materials. In the part related to call monitoring, there is an analysis of the Roman Zakharov vs. Russia case and within the part of video surveillance the case Kopke vs. Germany is represented. In the second section, regarding the right to reputation and defamation, are the main principles of case law shown on cases such as Radio France and others vs. France, Axel Springer AG vs. Germany and well- known case Delfi AS vs. Estonia, which is dealing with personal rights violations in the context of comments under online media articles. The domestic case las refer to cases such as Rejzek vs. Vondrackova and Tereza Kaslova vs the Czech Republic – the Office of the President of the Republic. The third section of the last part of the presented thesis is regarding right to own portraits and two crucial cases, Von Hannover vs Germany Nos 1, 2 and 3, are discussed. At the end of the thesis, there is a reflection if the goal set out in the instruction was fulfilled. Keywords: ECHR, personal rights, ECHR case law 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Čejková 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Čejková 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Čejková 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 255 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB