velikost textu

Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany
Název v angličtině:
The relationship between trademark protection and copyright protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Pop
Vedoucí:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Oponent:
JUDr. Zuzana Císařová
Id práce:
196287
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochranná známka, autorské dílo, vztah ochran
Klíčová slova v angličtině:
trademark, copyright, relationship between protection
Abstrakt:
Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany Abstrakt Tématem této práce je vztah ochrany známkoprávní a autorskoprávní. Cílem práce bylo přiblížit oblast ochranných známek a autorských práv, popsat jejich vzájemný vztah a zaměřit se na aspekty, ve kterých se obě tyto ochrany významně liší. Práce se podrobněji zaměřuje na ochranné známky, kterým se věnuje vždy v úvodu každé kapitoly a následně je srovnává s autorským právem. První čtyři kapitoly práce se se zabývají klíčovými oblastmi obou ochran, zejména představením hlavních institutů a jejich účelu, systematizací ochranných známek a autorských děl, vznikem, trváním a zánikem obou ochran, subjektivními právy a v neposlední řadě výlukami ze známkoprávní a autorskoprávní ochrany. Pátá kapitola se zaobírá vztahem obou ochran a popisuje vzájemné rozdíly, které se vyskytují zejména ve vzniku, trvání, formě a rozsahu právní ochrany. Dále rozebírá možnost vzniku souběhu obou ochran, jeho příčiny, druhy a důsledky. Výstupem práce je přehled známkoprávní a autorskoprávní ochrany a rozebrání jejich vzájemného vztahu s důrazem na přiblížení společných znaků a odlišností a využitelnost v praxi. Závěr této práce shrnuje důležitost obou ochran a nemožnosti porovnávání jejich vzájemné síly, která pramení z odlišného účelu každé ochrany. Rozebírá možný souběh obou ochran, který může na jedné straně posílit pozici majitele, pokud obě ochrany působí v jeho prospěch. Na straně druhé může však vést i ke kolizi ochran, pokud je jejich subjektem osoba odlišná. Práce přibližuje výhody i nebezpečí souběhu a věnuje se praktickým příkladům, jenž představují souběh jako prostředek účinnější ochrany i jako příčinu možného konfliktu. Výsledkem této práce je přiblížení významu známkoprávní a autorskoprávní ochrany pro jednotlivé případy a apel na uvážení obou ochran za účelem dosažení silnější pozice skrze vznik souběhu či skrze předejití kolizi obou ochran. Klíčová slova: ochranná známka, autorské dílo, vztah ochran
Abstract v angličtině:
The relationship between trademark protection and copyright protection Abstract The theme of this thesis is the relationship between trademark and copyright protection. The aim of the thesis was to describe the area of trademarks and copyrights, to describe their mutual relationship and to focus on aspects where both of these protections differ significantly. The thesis focuses in more detail on trademarks, which is always addressed at the beginning of each chapter and then compares them with copyright. The first four chapters deal with the key areas of both protections, especially the introduction of the main institutes and their purpose, the systematization of trademarks and copyrights, the origin, duration and termination of both protections, subjective rights and as last but not least exclusions from trademark and copyright protection. The fifth chapter deals with the relationship of both protections and describes the mutual differences that occur especially in the origin, duration, form, and scope of legal protection. It also discusses the possibility of the concurrence of both protections, its causes, types, and consequences. The outcome of this thesis is an overview of trademark and copyright protection and analysis of their mutual relationship with emphasis on the approximation of common features and differences and usability in practice. The conclusion of this thesis summarizes the importance of both protections and the impossibility of comparing their mutual strength, which is based on the different purposes of each protection. It discusses the possible concurrence of the two protections, which, on the one hand, can strengthen the position of the owner if both protect in his favor. On the other hand, it may also lead to a collision of protections if their subjects are different persons. The thesis discusses advantages and dangers of concurrence and deals with practical examples that represent concurrence as a means of more effective protection and as a cause of possible conflict. The result of this thesis is to approach the importance of trademark and copyright protection for individual cases and appeal to consider both protections in order to achieve a stronger position through the emergence of concurrence or through preventing the collision of both protections.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Pop 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Pop 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Pop 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michal Růžička, CSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zuzana Císařová 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB