velikost textu

Ochrana počítačových her a videoher

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana počítačových her a videoher
Název v angličtině:
Protection of computer games and video games
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Kozlovský
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
196283
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
videohry, autorské právo, právní ochrana
Klíčová slova v angličtině:
videogames, copyright law, legal protection
Abstrakt:
10. Abstrakt v českém jazyce Ochrana počítačových her a videoher Tato práce se zabývá ochranou počítačových her a videoher, a to především jejich ochranou autorskoprávní, jelikož ta je oproti ostatním způsobům ochrany signifikantnější. Práce se zabývá možnostmi klasifikace videoher pod jednotlivé instituty autorského práva a jejich dopady na autorskoprávní ochranu videoher. V hlavní části je polemizováno, zdali český právní systém nabízí alternativu pro ochranu videoher pouze jako počítačových programů, přičemž práce se zaměřuje na alternativu v podobě ochrany videoher jako audiovizuálních děl. Tento možný přístup k řešení ochrany videoher je inspirován zahraniční literaturou s pokusem o alespoň částečné zasazení jejích závěrů a argumentace do kontextu českého právního řádu. První tři kapitoly práce obsahují úvod do tématu, zejména nastínění obsahu práce a popis motivace autora k psaní této práce. Dále se věnují vymezení pojmu videohra a poskytnutí stručného historického kontextu k ochraně videoher. Kapitola čtvrtá a pátá jsou stěžejními kapitolami této práce a zabývají se popisem pojmů autorského práva pro ochranu videoher stěžejních a v páté kapitole jsou pak tyto pojmy využity ke klasifikaci videoher v rámci autorského práva a dopadů autorskoprávní klasifikace videoher na ochranu videoher se zaměřením na počítačové programy a audiovizuální díla. Šestá kapitola se zabývá doktrínami limitujícími autorskoprávní ochranu a jejich dopadem na videohry v kontextu jejich autorskoprávní klasifikace. Kapitola se zaměřuje na následující doktríny: Merger doktrínu, doktrínu Scénes a faire a Fair use doktrínu. V sedmé kapitole je nastíněna problematika práv k obsahu videohry, především však práv k virtuálním předmětů a k avatarům v rámci virtuálních světů, přičemž je polemizováno, jaká práva mohu náležet hráčům k virtuálním předmětům. V závěrečné kapitole jsou pak shrnuty jednotlivé dílčí závěry této práce. Klíčová slova: videohry, autorské právo, právní ochrana 60
Abstract v angličtině:
11. Abstract in english Protection of computer games and videogames This diploma thesis pursues to asses on legal protection of computer games and videogames, foremost the protection via copyright law due to it being the most significant legal legal branch in protection of computer games and videogames. The thesis aims to explore the options for qualification of videogames in the system of copyright law and the consequences of such classification. The main goal of this thesis is to asses whether the czech legal systems offers alternatives to protection of videogames other than protection as computer programs while highlighting one alternative-protection as audiovisual works. This approach is inspired mainly by foreign literature and it aims to discuss the opinions therein in the context of czech legal system. First three chapters of this thesis serve as introductory chapters and are used to explain the content of this thesis and the motivation of the author for choosing such topic. Furthemore they are used to explain the phenomenon of videogames and provide a brief excursion to the history of protection of videogames. Chapter four and five are the vital part of this thesis and aim to provide explanation of copyright law terms connected to videogames and in the fifth chaper those terms are used to provide a possible solution to classification of videogames and explain what might be the consequences of such classification. Sixth chapter deals with doctrines limiting legal protection of intellectual property and aims to explore the impact those doctrines have on protection of videogames in the context of their abovemntioned classification. The doctrines in question are Merger doctrine, Scénes a faire doctrine and Fair use doctrine. The seventh chapter foreshadows the problems there are with videogame content, in particular the problems with rights to virtual avatars and items in virtual worlds and attempts to discuss what kind of rights could players have to their virtual „property“. The last chapter summarizes all the partial conclusions of this thesis. Key words: videogames, copyright law, legal protection 61
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Kozlovský 860 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Kozlovský 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Kozlovský 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB