velikost textu

Smluvní právo autorské

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smluvní právo autorské
Název v angličtině:
Agreements and contracts within copyright law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
David Veselý
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
196265
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smluvní právo, autorské právo, licenční smlouva
Klíčová slova v angličtině:
contractual law, copyright law, license agreement
Abstrakt:
Abstrakt Smluvní právo autorské Tématem diplomové práce je smluvní právo autorské. Záměrem práce je podat základní přehled z oblasti smluvního práva autorského se zaměřením na autorskoprávní licenční smlouvu. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola popisuje prameny autorského práva. Skládá se ze čtyř částí, ve kterých jsou postupně představeny základní mezinárodní prameny, právo Evropské unie, ústavní předpisy a zákonné a podzákonné předpisy. Druhá kapitola navazuje základními pojmy z oblasti autorského práva, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky smluvního práva autorského. Stěžejní část práce tvoří třetí a čtvrtá kapitola. Ve třetí kapitole je obecně vysvětlen pojem licencí a jejich rozdělení na smluvní, zákonné a nucené licence. Zároveň tato část představuje úvod pro čtvrtou kapitolu, která se zabývá autorskoprávní licenční smlouvou a tvoří jádro práce. Autorskoprávní licenční smlouva je ve čtvrté kapitole popsána od svého vzniku až po typické příklady zániku licence, kterými jsou zejména odstoupení od smlouvy, výpověď a zánik licence v souvislosti s právním nástupnictvím. Kromě vzniku a zániku licence popisuje kapitola subjekty, účel, předmět a obsah licenční smlouvy a podrobněji jsou rozebrány také obligatorní a fakultativní náležitosti autorskoprávní licenční smlouvy, dispozice s licencí v podobě podlicence a postoupení licence a licenční odměna, kterou si mezi sebou poskytovatel a nabyvatel licence sjednají. Výklad týkající se licenčních smluv uzavírá pátá a šestá kapitola. V páté kapitole je stručně popsána nakladatelská smlouva a z problematiky individuálních licenčních smluv lehce vybočuje kapitola šestá, která se zabývá hromadnými a kolektivními licenčními smlouvami. Závěrečná sedmá kapitola je věnována smlouvě o dílo, která úzce souvisí jak s občanským, tak autorským právem. Vzhledem k velice propojené úpravě je tedy z části popsána obecnými ustanoveními občanského zákoníku a z části z pohledu zvláštní úpravy obsažené v zákoně autorském.
Abstract v angličtině:
Abstract Contractual copyright law A theme of the diploma thesis is the contractual copyright law. The main purpose of this thesis is to provide an overview of the contractual copyright law, mainly focused on the copyright license agreement. The thesis consists of seven chapters. The first chapter describes sources of the contractual copyright law. It consists of four parts which introduce elemental international sources, European Union law, constitutional regulations and primary and secondary legislation. The second chapter explains basic terms of the copyright law, which are necessary for better comprehension of the contractual copyright law. The third and the fourth chapter are crucial parts of the thesis. The third chapter generally explains licenses and its division to contractual, legal and compulsory licenses. This part is also an introduction for the fourth chapter which is a core of the thesis and deals with the copyright license agreement. In the fourth chapter, license agreement is described from its conclusion to termination (e.g. withdrawal of the agreement or unilateral termination of the agreement). Besides conclusion and termination, this chapter describes parts, purpose, subject and content of the contract. The fourth chapter also analyses obligatory and facultative terms of the license agreement, disposition with the license (sublicense and assignment of license) and the license fee. The fifth and the sixth chapter close the interpretation regarding license agreements. The publishing contract is described in the fifth chapter and the sixth chapter is focused on collective management of copyrights, specifically repertory license agreements and collective license agreements. The final chapter concentrates on the contract for work which is related to both civil and copyright law. Therefore, the contract for work is described from the civil and copyright law perspective.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Veselý 726 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce David Veselý 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky David Veselý 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB