velikost textu

Ochrana držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku dle českého a unijního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku dle českého a unijního práva
Název v angličtině:
Protection of holders of unregistered trademark or other designations used in business transactions under Czech law and EU law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Kroc
Vedoucí:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Oponent:
JUDr. Zuzana Císařová
Id práce:
196254
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochranná známka, Nezapsané označení, Nekalosoutěžní jednání
Klíčová slova v angličtině:
Trademark, Unregisterd Trademark, Unfair Competition.
Abstrakt:
Ochrana držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku dle českého a unijního práva Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právními prostředky ochrany držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku dle české a evropské právní úpravy. Nejprve vymezuje právní odvětví duševního a průmyslového vlastnictví, pojem ochranných známek a systém českých národních ochranných známek. Vzhledem k rozsáhlé novelizaci zákona o ochranných známkách na základě směrnice Evropské unie o ochranných známkách, účinné od 1. ledna 2019, práce nejdříve popisuje právní úpravu ochranných známek před touto novelizací. V další části je předchozí a současné znění právní úpravy ochranných známek po předmětné novelizaci podrobeno komparativní analýze. Další kapitoly této diplomové práce podrobně rozebírají rozlišovací způsobilost, užívání v obchodním styku, pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti a další právní otázky, na kterých závisí úspěch či neúspěch při ochraně nezapsané ochranné známky a jiného označení užívaného v obchodním styku dle právních předpisů a ustálené judikatury českých i unijních soudů. Největší pozornost je v práci věnována institutu námitek a námitkovému řízení, jejichž prostřednictvím se držitel nezapsané ochranné známky může bránit proti zápisu shodné nebo podobné ochranné známky s držitelovou nezapsanou ochrannou známkou, resp. jiným označením užívaným v obchodním styku. Práce dále popisuje instituty zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou, tj. instituty sloužící k ochraně před shodnou nebo podobnou ochrannou známkou, která již byla zapsána do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Práce se dále věnuje rozboru právní úpravy obchodní firmy a její právní ochrany prostřednictvím institutů známkového a soutěžního práva, Soutěžněprávní aspekt je přítomen rovněž v další části této kapitoly, která se věnuje právní úpravě ochrany držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku z hlediska nekalosoutěžního. V poslední kapitole je shrnuta právní úprava ochranné známky EU, charakteristika evropského známkoprávního systému, jeho porovnání s českou právní úpravou a zápisné řízení přihlášky ochranné známky EU včetně možností ochrany držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku. Klíčová slova Ochranná známka, Nezapsanné označení, Nekalá soutěž
Abstract v angličtině:
Protection of holders of unregistered trademark or other designations used in business transactions under Czech law and EU law Abstract This final thesis focuses on means of legal protection of holders of non-registered trademark or of another sign used in the course of trade under Czech and European law. First, it defines the legal branch of intellectual and industrial property, the term trademark and the system of Czech national trademarks. Due to extensive amendment of the Czech Trademarks Act based on the European Union Trade Marks Directive, effective from 1st January 2019, the final thesis begins with the description of the trademark legislation effective prior the amendment. Next chapter contains comparative analysis of former and current wording of the legislation following the legislative amendments of Czech Trademarks Act based upon the European Union Trade Marks Directive. Further chapters of this final thesis describe in detail the distinctive character of the trademarks, use of the trademarks in the course of trade, likelihood of confusion on the part of the public and other legal issues relevant to the successful protection of the non-registered trademark or of another sign used in the course of trade under written law and established case law of the Czech and European courts. The most significant part of this final thesis focuses on notice of opposition and opposition proceedings, which the holder of non-registered trademark or of another sign used in the course of trade may use to prevent registration of the identical or similar trademark with the holder's non-registered trademark or another sign used in the course of trade. The final thesis furthermore focuses on application for revocation and application for declaration of invalidity, i.e. legal instruments providing legal protection against identical or similar trademarks already registered within the register of trademarks maintained by the Industrial Property Office. The final thesis also describes the legal regulation of the company name and its legal protection by legal instruments of trademark and competition law. Competition law aspect is also present in another part of aforementioned chapter, which takes on the topic of legal protection of holders of non-registered trademark or of another sign used in the course of trade against unfair competition. The last chapter summarizes protection of an European Union trademark, characteristics of European Union trademark system and its comparison with Czech legislation and registration process of the European Union trademark application, including legal protection of holders of non-registered trademark or of another sign used in the course of trade. Keywords Trademark, Unregistered Trademark, Unfair competition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Kroc 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Kroc 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Kroc 210 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michal Růžička, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zuzana Císařová 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB