velikost textu

Vybrané otázky právní úpravy politických stran v ČR a SRN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky právní úpravy politických stran v ČR a SRN
Název v angličtině:
Selected Questions of the Legal Regulations Concerning Political Parties in the CR and FRG
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna-Marie Chlantová
Vedoucí:
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Oponent:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Id práce:
196210
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo politických stran, financování politických stran, čl. 20 Listiny základních práv a svobod, čl. 21 Základního zákona
Klíčová slova v angličtině:
law on political parties, political party funding, art. 20 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, art. 21 Grundgesetz
Abstrakt:
Abstrakt Obsahem předkládané diplomové práce je představení vybraných institutů práva politických stran a jejich úpravy v České republice a Spolkové republice Německo. Práce je dělena do dvou kapitol. První z nich se dotýká základních otázek právní úpravy politických stran v obou státech, druhá poté financování politických stran. Jelikož se jedná o diplomovou práci komparativní, jsou v prvních dvou podkapitolách vždy představeny jednotlivé právní úpravy. Ve třetí podkapitole jsou nejvýznamnější instituty srovnány a je navrženo jejich možné užití v českém právním řádu. Stěžejními body první kapitoly jsou především proces vzniku politických stran, srovnání zakotvených atributů obranyschopné demokracie v právních řádech a v neposlední řadě také zamyšlení nad možným rozšířením adresátů práva dle. čl. 20 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, tvořit a sdružovat se v politických stranách a politických hnutích, také na cizince, kteří se dlouhodobě zdržují v České republice. Druhá kapitola této práce se věnuje aktuálnímu tématu, které je součástí politického života od jeho počátku – tedy financování politických stran. Oba srovnávané státy prošly v této oblasti dlouhým vývojem, který ovšem nikdy nebude možné považovat za ukončený. Strany budou ke své činnosti vždy potřebovat finanční prostředky a ty se budou snažit získat za, pro ně nejvýhodnějších podmínek. Zákonná úprava proto musí pružně reagovat na nové metody. Ve třetí podkapitole druhé kapitoly nalezneme také úvahu de lege ferenda o možnosti zakotvení institutu relativní horní hranice do českého právního řadu, která by pomohla snížit finanční závislost politických stran na státu. Hlavním cílem předestřených novelizací relevantních právních předpisů je motivovat strany k otevření se společnosti a získávání nových členů, důsledkem čehož se budou vnitřně demokratizovat a vzhledem ke státu nabývat větší svobody.
Abstract v angličtině:
Abstract The content of the presented thesis is the introduction of selected institutes of the laws on political parties and their enactment in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. The thesis is divided into two chapters. The first addresses the fundamental questions of the legal regulations on political parties in both countries. The second deals with the funding of political parties. Because this is a comparative thesis, individual legal regulations are always introduced in the first two subchapters. The third subchapter compares the most significant institutes and their possible use in the Czech law is proposed. The main points of the first chapter are especially the process of political party creation, the comparison of anchored attributes of a democracy capable of defence in the laws and last but not least also the contemplation of the possible expansion of the addressees of the right to form and join political parties and political movements, pursuant to Article 20 par. 2 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, also to foreigners staying in the Czech Republic for a long time. The second chapter of this thesis deals with the current topic that has been a part of political life since its beginning – the funding of political parties. Both compared countries have gone through a long development in this area, which, however, will never be possible to consider completed. Political parties will be always dependent on financial means and they will try to obtain them under the most advantageous conditions. The law must therefore flexibly react to new methods. In the third subchapter of the second chapter, you can also find a deliberation de lege ferenda on the possibility of anchoring the institute of the relative upper limit into the Czech law, which would help to decrease financial dependency of political parties on the state. The main objective of the aforementioned amendments of the relevant legal regulations is to motivate the parties to open themselves towards society and try to acquire more new members. As a result, they will democratise themselves internally and attain a higher freedom with regard to the state.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna-Marie Chlantová 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna-Marie Chlantová 400 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna-Marie Chlantová 398 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Věra Jirásková, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB