velikost textu

Prístupy k maďarskej menšine na Slovensku v otázkach menšinového školstva a možnostiach následného uplatnenia sa v pracovnom procese

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prístupy k maďarskej menšine na Slovensku v otázkach menšinového školstva a možnostiach následného uplatnenia sa v pracovnom procese
Název v češtině:
Přístupy k maďarské menšině v otázkách menšinového školství a možnostech následovného uplatnění v pracovním procesu
Název v angličtině:
Approaches to the Hungarian minority in Slovakia in issues of minority education and the possibility of subsequent application in the working process
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ľubomír Dlábik
Vedoucí:
PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Balla
Id práce:
196207
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (BECESC)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Maďarsko, Slovensko, maďarská menšina, školstvo, vzdelanie, ekonomika, triadický vzťah, nacionalizmus, štát, migrácia
Klíčová slova v angličtině:
Hungary, Slovakia, Hungarian Minority, Educational System, Education, Economy, Triadic Nexus, Nationalism, State, Migration
Abstrakt:
Bibliografický záznam DLÁBIK, Ľubomír. Prístupy k maďarskej menšine na Slovensku v otázkach menšinového školstva a možnostiach následného uplatnenia sa v pracovnom procese. Praha, 2016. 98 s. Diplomová práca (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra ruských a východoevropských studií. Vedúci diplomovej práce: PhDr. Eva Irmanová, CSc. Abstrakt Diplomová práca objasňuje problematiku trojstranného vzťahu Slovenska, Maďarska a maďarskej menšiny na Slovensku k otázkam školstva a ekonomického prístupu k oblastiam obývaným maďarskou menšinou, ktoré majú vplyv na uplatnenie sa absolventov menšinového školstva na slovenskom trhu práce. Zároveň má ambíciu poukázať na tento vzťah ako na jeden z faktorov, ktoré môžu stáť za znižujúcim sa počtom príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku. Hlavný dôraz je kladený na prístup jednotlivých strán k otázke vzdelávania v slovenských menšinových školách v maďarskom jazyku a na prístup k výučbe štátneho jazyka. Dôsledky jednania jednotlivých strán vo vzťahu k menšinovému školstvu môžu viesť k nedostatočnej efektivite menšinového školstva pri výučbe slovenského jazyka, čo môže v súčinnosti so súčasným ekonomickým prístupom Slovenska k oblastiam obývanými maďarskou menšinou viesť k migračným tlakom u absolventov stredného menšinového školstva pri výbere vysokoškolského štúdia a v prípade uplatnenia sa na trhu práce k nedostatočnej flexibilite uchádzačov, ktorá znižuje ich konkurencieschopnosť oproti jazykovo lepšie vybaveným jedincom. Analyzované a porovnávané sú najmä štatistické údaje a merania v oblasti školstva, zamestnanosti a pohybu obyvateľstva, ktoré sú voľne prístupné a uvedenú hypotézu potvrdzujú.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis clarifies the issue of Triadic nexus among Slovakia, Hungary and the Hungarian minority concerning education and economic access to areas inhabited by the Hungarian minority, which affect the graduates of minority schools in the Slovak labor market. At the same time it aspires to refer to this relationship as one of the factors that may impact on reduction in the number of members of the Hungarian minority in Slovakia. The main focus is on the trilateral approach to the issue of education in the Slovak minority schools in Hungarian language in case of teaching the state language. The consequences of the different trilateral relation approach to minority education can lead to inefficiency of minority schools teaching Slovak language, which can, in conjunction with the current economic approach of Slovakia to the areas inhabited by the Hungarian minority, lead to migratory pressures on graduates of minority schools as for the choice of university studies and their employability. The lack of language skills reduces their competitiveness and flexibility compared to linguistically better equipped individuals. The statistical data in education, employment and population movements that will be analyzed and compared, are freely available, and confirm this hypothesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ľubomír Dlábik 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ľubomír Dlábik 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ľubomír Dlábik 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Irmanová, CSc. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Balla 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 564 kB