velikost textu

Persephone the Wanderer:” Myth in Contemporary Women’s American Poetry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Persephone the Wanderer:” Myth in Contemporary Women’s American Poetry
Název v češtině:
Persephone the Wanderer:“ Mýtus v současné americké ženské poezii
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Kecsöová
Vedoucí:
doc. Justin Quinn, Ph.D.
Oponent:
Stephan Delbos, M.F.A.
Id práce:
196200
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
mýtus|současná americká poezie|Persefoné|Louise Gluck|Rita Dove|Jorie Graham|A.E.Stallings
Klíčová slova v angličtině:
myth|contemporary American poetry|Persephone|Louise Gluck|Rita Dove|Jorie Graham|A.E.Stallings
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá vztah starověkých řeckých mýtů a poezie současných básnířek v USA. Vzhledem k tomu, že mýty nemají žádnou jednotnou nebo autoritativní verzi, jsou otevřené re- interpretaci a mají povahu palimpsestu; mýty obecně slouží jako meta-vyprávění a jsou charakteristické neustálým přepisováním v různých kontextech. Práce analyzuje díla čtyř současných amerických básnířek: Louise Glück, Rita Dove, Jorie Graham a A.E.Stallings. Tyto básnířky vytvářejí alternativní verze mýtu o Persefoně; pro Glück, Dove, Graham a Stallings, a pro mnoho dalších básnířek, tento mýtus představuje šanci vypořádat se s dědictvím klasické éry a s tématy lásky, smrti a vztahů matky a dcery. Dva hlavní zdroje mýtu, které představují dvě poněkud odlišné verze zaměřující se na konkrétní aspekty mýtu, „Homerická hymna k Demeter” a Ovidovy Metamorfózy, potvrzují potenciál přepracování mýtu o Persefoně. Každá ze čtyř básnířek přistupuje k mýtu trochu jinak, zatímco všechny pracují se základními motivy v něm obsaženými, jako je napětí mezi životem a smrtí, nebo vztah matka-dcera a dcera-milenec. Cílem diplomové práce je popsat rozdíly a podobnosti mezi těmito čtyřmi básnířkami a popsat trvalý vliv mýtu o Persefoně na současnou poezii. Interpretace tohoto mýtu se tak stává zásadní: Louise Glück představuje mýtus jako způsob přiblížení se já a traumatu, které tohle já prožívá. Její básně mohou být rozebrány na základě psychoanalýzy; Glück fragmentuje mýtus a trauma aby je mohla popsat, opakovat nebo revidovat. Rita Dove popisuje Persefonu jako vzpurnou dceru a její ztrátu jako obřad přechodu od děvčete k ženství a k identitě nezávislé na Demeter. Dove přetváří tradici jak v obsahu, tak v převážně sonetové formě, kterou používá a současně mýtus zesoučasňuje na několika úrovních v různých básních. Jorie Graham také píše ve fragmentech a z různých úhlů pohledu najednou; její poezie připomíná filmovou montáž. Pro Graham je mýtus jakoby přikrytím dalšího příběhu, který je pak odhalen prostřednictvím re-interpretace. A.E.Stallings mýtus přepisuje s odlišných hledisek Háda a Persefony a soustřeďuje se zejména na jejich vztah a dichotomii života a smrti, která pro ni tvoří základ tohoto mýtu. Práce pak tvrdí, že mýtus o Persefoně se stal tak rozšířeným a populárním u současných básnířek, protože obsahuje témata jako napětí mezi životem a smrtí, popisuje vztah tří postav charakterizovaných jejich příslušnými rolemi a umožňuje básnířce vypořádat se s tradicí a současně dodat tomuto mýtu současný smysl.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis explores the relationship between the ancient Greek myth of Persephone and the poetry of contemporary U.S. women poets. Since myths do not have a single or authoritative version, they are open to re-writing and are palimpsestic in nature; thus myth in general serves as meta-narrative and is constantly re-written in different contexts. Works of four contemporary American poets are analysed: Louise Glück, Rita Dove, Jorie Graham and A.E.Stallings. These poets create alternative versions of the myth of Persephone; for Glück, Dove, Graham and Stallings, among many other women poets, the Persephone myth presents an opportunity to deal with the heritage of the classical era and themes of love, death and mother-daughter relationship. The potential for rewriting is apparent when considering the two main sources of the myth, the “Homeric Hymn to Demeter” and Ovid’s Metamorphoses which also present slightly different narratives concentrating on particular aspects of the Persephone myth. Each of the four poets approaches myth in a slightly different manner, while working with the basic motifs contained therein. The objective of the thesis is to describe the differences and similarities between the four re- visions of the Persephone myth and to comment on the lasting influence of myth in contemporary poetry. The interpretation of the mythical story thus becomes crucial. Louise Glück presents myth as a way to approach the self; her poems can be analysed on the basis of psychoanalysis. She fragments the Persephone myth and the trauma which it describes and repeats or revises these parts. Rita Dove, on the other hand, depicts Persephone as a wayward daughter, and her loss as a rite of passage from girlhood to womanhood, towards an identity independent of Demeter. She negotiates tradition both in the content and in the predominantly sonnet form she uses and contemporizes the myth on several levels in various poems. Jorie Graham also writes in fragments and from various points of view at once; her poetry is reminiscent of a film montage. For Graham, myth is a covering for another story, revealed through re-interpretation. A.E.Stallings re-writes it from differing viewpoints of Hades and Persephone, concentrating especially on their relationship and the life- death dichotomy as the basis of this myth. The thesis maintains that the Persephone myth became so wide-spread and popular among contemporary women poets because it contains themes such as the tension between life and death, describes the relationship of the three characters complicated by their respective roles, and allows the women poet to deal simultaneously with tradition and imbue the story with contemporary meaning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Kecsöová 958 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Kecsöová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Kecsöová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Justin Quinn, Ph.D. 381 kB
Stáhnout Posudek oponenta Stephan Delbos, M.F.A. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Dominika Kecsöová 157 kB