velikost textu

Časoprostorová strukturace Pražské metropolitní oblasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časoprostorová strukturace Pražské metropolitní oblasti
Název v angličtině:
Time-space structuration of the Prague Metropolitan Area
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří-Jakub Zevl
Vedoucí:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Id práce:
196187
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mobilita; suburbanizace; strukturace; regionalizace; mobilní data, Praha; Dolní Břežany
Klíčová slova v angličtině:
Mobility; suburbanisation; structuration, regionalisation, mobile data, Prague; Dolní Břežany
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá mobilitou, která strukturuje čas a prostor pražského zázemí. Struktura prostoru je sledována pomocí časoprostorových regionů, které jsou v práci konceptualizovány. Za tímto účelem byla navržena metoda časoprostorové regionalizace využívající data o poloze z mobilních telefonů. Data jsou použita ke sledování tangenciální mobility mezi suburbánními obcemi ve dvou časech, které se liší převládajícím smyslem dojížďky, tedy za prací a za službami. V souhrnu je vymezeno 45 lokálních center, jejich regiony a dva regiony bez jasného jádra. Výsledné časoprostorové regiony jsou rozlišeny na tři typy: vnitřní malé regiony, vnější velké a poříční regiony. Případová studie Dolních Břežan sleduje na lokální úrovni důvody i důsledky centrality místa. Význam práce spočívá v dílčích, ale úzce propojených přínosech v rovinách teorie, metodologie i empirie. Klíčová slova: mobilita, suburbanizace, strukturace, regionalizace, mobilní data, Praha, Dolní Břežany
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses upon mobility which structures time and space of Prague’s hinterland. The time-space regions are conceptualised and serve to explore the structure of suburban space. The positioning data from mobile phones are used to investigate tangential mobility throughout suburban municipalities. It happened in two time-sections which distinguish the working and the service commute. The method of the time-space regionalisation was introduced for this purpose. In total, 45 local centres were found. Moreover, their regions were delimited and two regions without cores were delimited as well. The resulting time-space regions are distinguished into three types: small inner regions, large outer regions and river regions. The case study in Dolní Břežany municipality seeks causes and consequences of centrality in local scale. The significance of the thesis lies in partial, but highly interconnected contributions in all three dimensions: theory, methodology and empirics. Key words: mobility, suburbanisation, structuration, regionalisation, mobile data, Prague, Dolní Břežany
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří-Jakub Zevl 4.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří-Jakub Zevl 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří-Jakub Zevl 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 153 kB