velikost textu

Kriminologické aspekty korupce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminologické aspekty korupce
Název v angličtině:
Criminological aspects of corruption
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Skopalíková
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
196183
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kriminologie, korupce, kriminalita bílých límečků
Klíčová slova v angličtině:
criminology, corruption, white-collar crime
Abstrakt:
Kriminologické aspekty korupce Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na některé vybrané kriminologické aspekty korupce, s cílem je přiblížit z pohledu kriminologie jako vědy, avšak neklade si za cíl nutně přinést praktická řešení pro kontrolu korupce. Nejprve je věnována pozornost kriminologii jakožto vědě, z níž tato práce vychází. Je přiblížen pojem kriminologie jako takový, její předmět i krátká historie. Práce se posléze zaměřuje vzhledem k nejednotnosti v této oblasti na definice a vymezení pojmu korupce, a porovnává jednotlivé definice z literatury i používané různými institucemi. Pozornost je taktéž věnována druhům a typům korupce, od malé korupce, přes velkou až ke „state capture“, včetně dalších možných dělení korupce dle různých aspektů. Vzhledem k tomu, že korupce může nabývat ve státě různých forem a stupňů institucionalizace, obsahuje tato práce i varianty a syndromy korupce dle Johnstona. Korupce je závažným společenským jevem, jehož důsledky mohou být dalekosáhlé, avšak ne snadno pozorovatelné, či možná dokonce přehlížené. Taktéž pro pochopení tohoto patologického fenoménu je nutné poznat příčiny korupce ve společnosti, resp. odkud korupce může pramenit a kde se pro ni otevírají příležitosti. Proto je čtvrtá kapitola této práce věnována příčinám a následkům korupce ve společnosti. V rámci kriminologie je zkoumání pachatele a oběti trestné činnosti důležitou oblastí, proto je jim v páté a šesté kapitole věnována pozornost. Práce přibližuje pachatele korupce z hlediska jeho osobnostních vlastností, z hlediska možných duševních procesů vedoucích ke spáchání tohoto typu kriminality, a přináší i náhled z hlediska statistiky, kdo je typickým pachatelem korupce. Oběť či poškozený korupčním jednáním je často opomíjen, vzhledem k tomu, že je často velmi složité jej identifikovat. To však nesnižuje závažnost této trestné činnosti, jelikož má často přímý či nepřímý dopad na celé skupiny osob či na celou společnost jako takovou. Práce se na závěr zabývá problematikou měřitelnosti míry korupce, a přináší přehled různých metodik – tedy kompozitních indexů a průzkumů veřejného mínění. Při práci s těmito ukazateli je však mít třeba na zřeteli jejich možné problémy a limitace, jež jsou zapříčiněny právě vysokou mírou latence korupce.
Abstract v angličtině:
Criminological aspects of corruption Abstract This master thesis focuses on several selected criminological aspects of corruption, aiming to explore them from the criminological point of view. This master thesis, however, does not necessarily aim to provide practical solutions for control of corruption. The first part is focused on the criminology as a science, since it is the basis of this master thesis. The main topics of this part are the crimonology as a term, its subject and its brief history. Next, the attention is pointed towards definition of the term of corruption, given its disunited approaches to its definition, and compares the numerous takes on the definition from the literature and various institutions. The master thesis also brings forward various types and kinds of corruption, including petty corruption, grand corruption or state capture, as well as distinguishing between the types of corruption based on various factors. Given that the corruption may manifest in multiple forms or degrees of institutionalization, variants and syndromes of corruption according to Johnston are not omitted. Corruption is an important social phenomenon causing far-reaching consequences that may, however, not necessarily be easily seen, or they may even be overlooked. In order to understand this pathological phenomenon it is also crucial to consider causes of the corruption in the society – what does it arise from and where do the opportunities to commit acts of corruption occur. For the above mentioned reasons is the fourth chapter of this master thesis dedicated to causes and consequences of corruption. A research on offenders and victims is another important area within criminology to consider. This master thesis explores the issue of corruption offenders in terms of their character traits, possible mental processes leading to commiting an act of corruption, as well as bringing forward some statistical data on whom the typical offender is. The victims of corruption unfortunately tend to be a bit overlooked, given the fact that they are often very difficult to identify. That, however, does not decrease the severity of such criminality, considering its direct or indirect impact on groups of individuals or society as a whole. Finally, the focus is aimed towards the issues of measuring the rate of corruption, and offers an overview of various methodologies – composite indexes and public opinion surveys. While working with such indicators, it is necessary to be aware of their possible problems and limitations that are caused by the issue of latency of corruption.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Skopalíková 839 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Skopalíková 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Skopalíková 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný 465 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB