velikost textu

Kriminologické aspekty organizované kriminality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminologické aspekty organizované kriminality
Název v angličtině:
Criminological aspects of organized crime
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Kovářová
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Scheinost
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
196178
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
organizovaná zločinecká skupina, vnitřní struktura, boj s organizovaným zločinem
Klíčová slova v angličtině:
organized criminal group, internal structure, fight against organised crime
Abstrakt:
Kriminologické aspekty organizované kriminality Abstrakt Cílem práce s názvem Kriminologické aspekty organizovaného zločinu je především poskytnout ucelený pohled na organizovanou kriminalitu jako takovou a systematizovat jednotlivé právní a společenské prostředky, které jsou v současné době pro boj s organizovaným zločinem používané. Mimo identifikaci problémů spojených s aplikací daných prostředků v praxi jsem se v závěru práce snažila nastínit možná řešení do budoucna, která by vedla ke zvýšení efektivity boje s organizovaným zločinem. První kapitola je zaměřena na obecnou definici organizovaného zločinu a jednotlivé pojmové znaky, které organizovaný zločin charakterizují a odlišují jej od ostatních forem trestné činnosti. Druhá kapitola nazvaná vývoj organizovaného zločinu se věnuje především historickým kořenům organizovaného zločinu, jeho vzniku a změnám v čase. Ve druhé části této kapitoly jsou charakterizované nejvýznamnější světové organizované zločinecké skupiny, kterými jsou italská Mafia, americká La Cosa Nostra, čínské triády a další. Třetí kapitola se soustředí na typologii organizovaného zločinu a jednotlivé vnitřní organizační struktury, jejich typické znaky a projevy, přičemž nabízí několik způsobů dělení. Ve čtvrté kapitole jsem se věnovala vývoji organizovaného zločinu na území České republiky a typologii skupin, které na našem území působí, přičemž jsem se snažila stručně shrnout trestnou činnost, které se převážně dopouštějí. Pátá kapitola obsahuje přehled kriminogenních faktorů, které ohrožují Českou republiku. Jedná se o skutečnosti schopné vyvolat vznik, rozvoj a usnadnění páchání trestné činnosti. Česká republika se díky své poloze stává tranzitní zemí organizovaného zločinu, dalším kriminogenním faktorem může být napojení politiků na zájmové skupiny z ekonomické sféry, ale také pasivita občanů, nezájem o společenské dění, nízká volební účast a mnohé další. Výše uvedené kriminogenní faktory je třeba analyzovat a na základě výsledků aplikovat vhodná opatření pro boj s organizovaným zločinem. Nejdůležitější preventivní opatření jsou nastíněna právě v šesté kapitole této diplomové práce. V sedmé kapitole je pozornost zaměřena na jednotlivé mezinárodní ale i vnitrostátní právní dokumenty, přičemž důležitým bodem je samotné vymezení termínu organizované zločinecké skupiny. Na závěr kapitoly jsou tyto dokumenty zhodnoceny a podrobeny vzájemnému porovnání. Poslední, osmá kapitola, obsahuje přehled institutů v rámci českého právního řádu, které slouží k boji s tímto jevem. Největší pozornost je v rámci této kapitoly věnovaná institutům trestního práva, jako je účast na organizované zločinecké skupině, odposlech a záznam telekomunikačního provozu, institut spolupracujícího obviněného a operativně pátrací prostředky. Na závěr je nastíněno několik možných cest, kterými by se boj proti organizovanému zločinu mohl dále ubírat. Nezbývá než dodat, že boj s organizovaným zločinem je běh na dlouhou trať s nejasným cílem, ale je třeba dělat vše, co je v našich silách, abychom tomuto nežádoucímu fenoménu znesnadnili jeho činnost a snažili se ho co nejvíce eliminovat. Je třeba, aby státní občané nebyli laxní ke společenskému dění, aby se obecně dodržovala morální pravidla, státní orgány vedly osoby morálně způsobilé, orgány činné v trestním řízení měly dostatek financí, personálu a motivace k boji proti expandujícímu organizovanému zločinu, abychom každý strpěli zásah do svých práv s cílem efektivnějšího odhalování organizovaného zločinu. Organizovaný zločin je fenomén společenský a svým způsobem zrcadlí danou společnost. Je proto úlohou i každého z nás, abychom se, byť jen nepatrně, snažili ze všech sil s tímto nežádoucím jevem bojovat.
Abstract v angličtině:
Criminological aspects of organized crime Abstract The aim of this study named Criminological aspects of organized crime is mainly to provide a general insight to organized criminality as itself a systematize particular legal and social means, that are used to fight organized crime these days. Apart from the identification of the problems connected with application of certain means in practice I tried to outline possible solutions for the future that would lead to increasing the effectivity of fight with organized crime. The first chapter is focused on the general definition of organized crime and particular trait names that characterise organized crime and distinguish it from other forms of criminal activity. The second chapter called development of organized crime is dedicated mainly to historical roots of organized crime, its origin and changes through time. The most important global organized criminal groups are described in the second part of this chapter, which are an Italian Mafia, American La Cosa Nostra, Chinese triad and other. The third chapter focuses on typology of organized crime and particular internal organizational structure, their typical signs an expressions, whereas offers several means of division. In the fourth chapter, I devoted myself to the development of organized crime in the Czech Republic area and typology of groups, which act on our territory, whereas I tried to concisely summarize criminal activity, that is mainly committed The fifth chapter includes the overview of criminogenic factors, which threaten the Czech Republic. These are facts able to evoke the creation, development and accessibility of committing criminal activities. Czech Republic thanks to its location becomes a transitive country for organized crime, another criminogenic factor might be the connection of politics to groups of interest from economical sphere, but also the passivity of citizens, the disinterest of social events, low election participation and many others. 7 Above stated criminogenic factors need to be analysed and based on the results applied to suitable precautions for the fight with organized crime. The most important preventative precaution is outlined right in the sixth chapter in this dissertation. The attention is focused on particular international, but also intrastate legal documents in the seventh chapter, whereas an important point is the circumscription of the term organized criminal groups. These documents are assessed and subdued to mutual comparison in the end of this chapter. The last, eight chapter, includes the summary of institutes within the framework of Czech legal law, that serves to fight this phenomenon. In this chapter, the most attention is devoted to institutes of criminal law, such as participation in organized criminal group, eavesdropping and recording of telecommunications, institute of cooperating witness and operative investigation means. In the conclusion are outlined several possible ways that the fight against organized crime might take. It is to be added, that the fight with organized crime is a long way to go with unclear goal, but it is necessary to do everything in our power, to make it more difficult to this undesirable phenomenon to proceed in its doing and try to eliminate it as much as possible. It is necessary so that the state civilians would not be so dilatory towards social events, that the moral rules would be generally maintained, state organs would lead the morally competent persons, active organs in legal administration would have enough of finances, personnel and motivation for the fight against expanding organized crime to outlive the intervention to our rights with the goal of more effective revealing of organized crime. Organized crime is a social phenomenon and in its way reflects certain society. It is tasks for all of us to, at least slightly, try to do our best to fight this undesirable phenomenon. 8
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Kovářová 2.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Kovářová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Kovářová 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Kovářová 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Scheinost 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB