velikost textu

Prevence kriminality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence kriminality
Název v angličtině:
Crime Prevention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Michal
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
196170
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prevence kriminality, limity prevence kriminality, legislativní limity
Klíčová slova v angličtině:
Crime Prevention, Limits of Crime Prevention, Legislative Limits
Abstrakt:
Prevence kriminality – Abstrakt – klíčová slova Abstrakt Tato diplomová práce rekapituluje současný teoretický přehled poznatků z oblasti prevence kriminality. Zaměřuje se přitom na vymezení prevence kriminality jakožto jedné ze dvou složek kontroly kriminality, vůči složce druhé, a sice složce represivní, dále přináší nejrůznější pohledy na vymezení pojmu prevence kriminality, s nimiž se lze setkat v odborné literatuře a následně pojednává o teoretickém členění prevence kriminality, přičemž blíže rozebírá členění z hlediska obsahového a z hlediska úrovní prevence kriminality. Dále se práce zaměřuje pouze na užší spektrum této problematiky, a sice na faktory, s nimiž se prevence kriminality potýká v praxi a jež jí limitují, kdy práce přináší obecné shrnutí jednotlivých kategorií tak, jak jsou formulovány v české a slovenské odborné literatuře, přičemž v krátkosti též zmiňuje poznatky literatury zahraniční. Prevence kriminality jakožto oblast značně rozsáhlá má mnoho podob a podílí se na ní řada subjektů, ať již státních či nestátních. K tomu, aby prevence kriminality mohla být v demokratickém právním státě plně funkční, je zapotřebí, aby byla činěna v souladu s právním řádem, což je ostatně také jedním z teoretických požadavků tohoto kriminologického podoboru, který vyjadřuje princip komplexnosti prevence kriminality. Pouze činnost v souladu s právním řádem však není sama o sobě dostačující. V právním státě je totiž nezbytné, aby každá činnost, zejména pak činnost vyvíjená státními institucemi, měla též náležitou oporu v právních normách. Zvláštní pozornost proto tato práce blíže věnuje pouze konkrétní kategorii limitů prevence kriminality, a sice tzv. legislativním limitům prevence kriminality. Práce pojednává o právním základu, který má prevence kriminality v českém právním řádu, a to jak o základu ústavněprávního charakteru, tak o právní úpravě prevence kriminality v zákonných normách. Na základě tohoto stavu se pak práce pokouší formulovat obecné teoretické kategorie legislativních limitů, které prevenci kriminality v praxi nastavují meze. V závěru práce je uveden krátký exkurz do slovenské právní úpravy prevence kriminality, kde již od roku 2008 existuje samostatný zákon, jež prevenci kriminality upravuje. Klíčová slova: prevence kriminality, limity prevence kriminality, legislativní limity
Abstract v angličtině:
Crime Prevention – Abstract – keywords Abstract The thesis outlines the current theoretical knowledge in the area of crime prevention. It focuses on the definition of crime prevention as one of two components of crime control, as opposed to the repressive component. It also introduces various views on the definition of crime prevention presented in literature. Furthermore, it discusses the theoretical classification of crime prevention with a more detailed examination of classification in terms of content and levels of crime prevention. Subsequently, the thesis narrows down its focus on the limiting factors of crime prevention encountered in practice. The thesis provides a general overview of the various categories of these factors as formulated in Czech and Slovak literature, as well as briefly turning to foreign resources. Crime prevention is an extensive multi-faceted field involving a number of state as well as non-state entities. In order for crime prevention to be fully operational in a democratic state ruled by law, it must be done in accordance with the law. This is one of the theoretical requirements of this criminological sub-field, which is expressed by the principle of the complexity of crime prevention. However, acting in accordance with the law is not in itself sufficient. In the rule of law, it is essential that any activity, and in particular that carried out by State institutions, also be adequately regulated by the law. Therefore, this thesis pays special attention to a particular category of crime prevention limits, namely the so-called legislative limits of crime prevention. The thesis discusses the legal basis of crime prevention in the Czech legal order; both the basis of constitutional character and the legal regulation of crime prevention in Czech law. Based on this, the thesis tries to formulate general theoretical categories of legislative limits which in practice set the boundaries of crime prevention. The conclusion provides a brief excursion of the Slovak legislation on crime prevention, where we can find a separate Parliament Act regulating crime prevention passed in 2008. Keywords: Crime Prevention, Limits of Crime Prevention, Legislative Limits
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Michal 1018 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Michal 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Michal 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 152 kB