velikost textu

Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty
Název v angličtině:
Crimen falsi and related facts of crimes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jan Ullmann
Oponent:
JUDr. David Falada
Id práce:
196169
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
crimen falsi, crimen repetundarum, crimen pecuniae repetundae, peculatus, stellionatus, římské právo trestní
Klíčová slova v angličtině:
crimen falsi, crimen repetundarum, crimen pecuniae repetundae, peculatus, stellionatus, roman criminal law
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty Tato práce, jejímž názvem je „Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty“, představuje komplexní rozbor vývoje právní úpravy čtyř vzájemně velmi úzce souvisejících zločinů – crimen falsi (zločinu podvodu), crimen repetundarum (zločinu zneužití pravomoci úřední osoby k vlastnímu obohacení), peculatus (zločin krádeže veřejného či posvátného majetku) a stellionatus (zbytková skutková podstata, zahrnující jakékoli další podvodné jednání), tedy tří zločinů veřejnoprávních a jednoho mimořádného, který nelze zařadit ani mezi crimina, ani mezi delicta. Práce začíná rozborem vývoje římského trestního práva v době královské, kde se autor věnuje zkoumání počátků trestního procesu a právní úpravy zločinů, které lze označit za předchůdce uvedených zločinů. V dobách zrodu Římské republiky a vytvoření Zákona dvanácti desek je výzkum počátků zkoumaných zločinů podložen i rozborem záznamů jednotlivých trestních procesů, v nichž byly řešeny zločiny, které později tvořily součást skutkových podstat zkoumaných zločinů. Zásadní část práce tvoří rozbor právní úpravy zkoumaných zločinů v dobách územního a mocenského rozvoje Římské republiky, a to především v prvním století před naším letopočtem, kdy byly v rámci Sullových reforem přijaty zákony, upravující crimen falsi, crimen repetundarum a peculatus. V práci je rovněž řešeno i pokračování vývoje právní úpravy těchto zločinů v dobách císařství, za Principátu i Dominátu, a také vytvoření zcela nové právní úpravy posledního ze zkoumaných zločinů, stellionatu. Základní výzkum, obsažený v této práci, zahrnuje i překlad jednotlivých fragmentů iustiniánských Digest a rovněž také ustanovení Codexu Theodosianus, které se zkoumaných zločinů týkají, jejich zasazení do historického rámce a nezbytné okomentování. Kromě rozboru teoretické úpravy však práce obsahuje i rozbory mnoha zaznamenaných trestních procesů od doby královské až po Dominát.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Thesis title: Crimen falsi and related facts of crimes This thesis with the name „Crimen falsi and related facts of crimes“, represents the complex analysis of a development of four mutually very closely interconnected crimes - crimen falsi (the crime of deceit), crimen repetundarum (the crime of abuse of official authority to the personal profit), peculatus (the crime of theft of a public or sacred property) and stellionatus (the residual crime, including any other deceitful act), three public crimes and one extraordinary crime, which can not be classified as crimen, nor as delictus. This thesis starts with the analysis of development of roman criminal law in the age of kings, where the author researches beginnings of the criminal process and the legislation of crimes, which can be described as predecessors of analysed crimes. In the time of the early Roman republic and institutioning of the Law of the twelve tablets is the research of beginnings of analysed crimes supported by the analysis of individual criminal proceedings, within which were judged crimes, which were later parts of factual bases of analysed crimes. Crucial part of the thesis is the analyse of legislation on analysed crimes from the time of the territorial and power growth of the Roman republic, mainly in the first century before Christ, when were as the part of Sulla´s reforms adopted laws, adjusting crimen falsi, crimen repetundarum and peculatus. In the thesis is also researched the continuation of development of the legislation on the analysed crimes in the time of Roman empire, in the Principate and also in the Dominate, and also the institutioning of the completely new legislation on the last one of analysed crimes, stellionatus. The basic research, contained in this thesis, includes also the translation of fragments of Digest of Iustinian and the translation of constitutions of Codex Theodosianus, which relate to analysed crimes, their implanting to the historical context and necessary commenting. Besides the research of theoretical legislation, the thesis also contains the analyses of many recorded criminal proceedings since the age of kings until the Dominate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Ullmann 856 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Ullmann 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Ullmann 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Falada 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 347 kB