velikost textu

Domácí násilí a jeho prevence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí násilí a jeho prevence
Název v angličtině:
Domestic violence and its prevention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriela Veselková
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
196168
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, prevence, oběť domácího násilí
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, prevention, victim of domestic violence
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce komplexně zpracovává problematiku domácího násilí a jeho prevence. Domácí násilí je hluboce zakořeněný sociálně patologický jev, o kterém se společnost v posledních desetiletích osměluje stále více a otevřeněji hovořit. Jeho specifikum nespočívá v podobě násilí, kterému je oběť vystavována, ale v prostředí, v němž k němu dochází. Jedná se o soukromé prostředí rodiny, jež je skryto před zraky veřejnosti. Tento aspekt činí z domácího násilí jev nejen závažný, ale také velmi těžko odhalitelný a postižitelný. Je proto nutné přistupovat k řešení domácího násilí velmi důsledně a s odbornými znalostmi. V první části se práce zaměřuje na teoretické vymezení domácího násilí, předkládá možné definice tohoto pojmu, uvádí znaky domácího násilí a vyvrací některé mýty zlehčující tento společenský problém. Dále je v této části obsažen přehled typologie domácího násilí a forem násilného jednání. Poslední kapitola první části je věnována zkoumání příčin domácího násilí a jeho pachatelů, včetně jejich členění a možných účinků terapeutických programů pro násilné osoby. Zabývá se též oběťmi domácího násilí, jejich možnými reakcemi na tento jev a následky, které na nich zanechává. Druhá část práce v úvodu poskytuje přehled vývoje právní úpravy české republiky v oblasti domácího násilí, v následujících kapitolách se potom zabývá ochranou, kterou obětem domácího násilí poskytuje hmotné a procesní právo správní, občanské a trestní. Pozornost je věnována též zákonu o obětech trestných činů a intervenčním centrům. Poslední, devátá kapitola obsahuje výklad týkající se preventivních aktivit probíhajících jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni státu. Poměrně rozsáhlá část této kapitoly se zabývá tzv. Istanbulskou úmluvou, a to mj. vzhledem k aktuálnímu rozhodování o její ratifikaci Českou republikou. V závěru práce je zařazeno stručné zhodnocení současného řešení problému domácího násilí v České republice a předloženo několik návrhů za účelem zlepšení prevence a potírání tohoto jevu a ochrany jeho obětí.
Abstract v angličtině:
Abstract Presented thesis is focused on a comprehensive analysis of domestic violence and its prevention. Domestic violence can be described as a deeply rooted socially pathological phenomenon about which the society dares to talk more and more openly over the last few decades. Its unique characteristic does not lay in the form of violence the victim has to endure but in the place in which the violence occurs. It is a private family environment which is hidden from the sight of the public. Due to this aspect domestic violence is not only a serious problem but also a problem that is very difficult to detect and repress. Because of this it is vital to access domestic violence with great care, consistency and expertise. In the first part the thesis focuses on theoretical description of domestic violence, presents possible definitions of the concept, states the characteristics of domestic violence and refutes certain myths which trivialise this social problem. Further in this part an overview of typology of domestic violence and forms of violent conduct is included. The last chapter of the first part is dedicated to analysing the causes of domestic violence and its perpetrators including their classification and possible effects of therapeutic programs for violent persons. This chapter also addresses the victims of domestic violence, their possible reactions to this phenomenon and the effects domestic violence leaves on them. The opening chapter of the second part of the thesis provides an overview of evolution of the Czech legislation on domestic violence. The following chapters analyse the protection which is provided to the victims of domestic violence by substantive and procedural provisions of administrative, civil and criminal law. Attention is also paid to the act on the crime victims and to the intervention centres. The last chapter of the thesis contains a summary of preventative initiatives organised on international as well as national level. Considering the ongoing debates about ratification of the Istanbul treaty by the Czech Republic a relatively large part of this chapter is dedicated to the analysis of this treaty. The conclusion includes a brief evaluation of the current solution of domestic violence in the Czech Republic and presents several suggestions in order to improve the prevention and repression of this phenomenon and the protection of its victims.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Veselková 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Veselková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Veselková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB