velikost textu

Význam viktimologie pro prevenci kriminality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam viktimologie pro prevenci kriminality
Název v angličtině:
Significance of Victimology for the Crime Prevention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Stránská
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
196165
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
viktimologie, prevence kriminality, oběti trestných činů
Klíčová slova v angličtině:
victimology, crime prevention, victims of crime
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout informace o viktimologii, o její historii, o tom, na jaké otázky se tento obor zaměřuje, a jaké poznatky přináší. Následně jde o analýzu toho, zda a jakým způsobem lze tyto poznatky využít pro oblast prevence kriminality, a jestli díky nim lze přijmout efektivnější preventivní opatření orientované na oběti trestných činů a které to jsou. Z obsahového hlediska je tato práce rozčleněna na úvod, závěr a šest kapitol. První kapitola se pro uvedení práce do širšího kontextu věnuje kriminologii jakožto zastřešujícímu tématu viktimologie a prevence kriminality. Druhá kapitola se zaměřuje na otázku kriminality, jakou roli v ní mají oběti a jaké jsou možnosti její kontroly. Vymezuje pojem kriminality a její základní charakteristické znaky. Je zde popsán rozdíl mezi skutečnou, registrovanou a latentní kriminalitou a co nejčastěji způsobuje její latenci. Třetí kapitola poskytuje podrobnější výklad o samotné viktimologii. Stručně je popsána historie tohoto oboru. Jsou zde blíže rozpracovány hlavní viktimologické pojmy, kterými jsou viktimnost, viktimizace a také pojem obětí trestných činů, jejich typologie a rozdíly od pojmu poškozeného. Dále jsou zmíněny viktimologické výzkumy a jejich význam. Na závěr jsou vybrány některé mýty o obětech, které ovlivňují jejich postavení. Čtvrtá kapitola se týká pomoci obětem kriminality, která se dělí na laickou a odbornou. V rámci té odborné se pak zabývá programy tzv. restorativní justice. Je zde zmíněno několik nestátních neziskových organizací, které se podílí nejen na pomoci obětem trestné činnosti, ale také na realizaci preventivních opatření. Prevenci kriminality se věnuje pátá kapitola. Člení prevenci do různých typologií, zejména podle okruhu adresátů a podle obsahového zaměření. Poté blíže rozpracovává tzv. viktimologickou prevenci. Tato kapitola řeší prevenci v obecné rovině a nezaměřuje se na určité oblasti kriminality. V šesté závěrečné kapitole jsou aplikovány viktimologické poznatky, ke kterým práce dospěla v předchozích kapitolách, na konkrétnější skupinu trestných činů, na mravnostní kriminalitu. Zejména se zaměřuje na trestný čin znásilnění. Další část této kapitoly zkoumá, která preventivní opatření lze pro tento typ kriminality využít. Na závěr práce jsou zmíněna dvě aktuální témata související s otázkou obětí mravnostní kriminality, a to hnutí #MeToo a ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, neboli zkráceně Istanbulské úmluvy.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to provide an information about victimology, its history, on what issues this field of study focuses and what knowledge it provides. Then it is about analysis of whether and how it is possible to use this knowledge for the field of crime prevention and whether it is possible to take more effective preventive measures oriented at the crime victims and what they are. This thesis is divided to introduction, conclusion and six chapters. For introducing the topic into a wider context, the first chapter deals with criminology as the overarching theme of victimology and crime prevention. The second chapter focuses on the criminality, what role victims have in it and what are the possibilities of its control. It defines a concept of crime and its basic characteristics. There is a description of the deference between actual, registered and latent criminality, and what mostly causes its latency. The third chapter provides detailed interpretation of the victimology. The history of this field is briefly described. The principal victimological concepts are defined here, such as victimity, victimization and also crime victims, their typology and differences from the injured party. There are also mentioned the victimology studies and their significance. In conclusion of this chapter there are selected myths about victims, which affect their position. The forth chapter is about help for crime victims, which is divided into laical and professional. Within the professional one, it deals with programs of so-called restorative justice. There are mentioned several non-governmental non-profit organizations that are involved not only in helping crime victims but also in the realization of preventive measures. Prevention of crime is included in the fifth chapter. It divides prevention into various typologies, mainly according to the range of addressees and to focusing of content. Then it elaborates the so-called victimological prevention. This chapter deals with prevention in general terms and does not focus on certain areas of crime. In the sixth final chapter the victimological knowledge gained in the previous chapters are applied to specific group of crimes, to moral criminality. It focuses especially on rape. Next part of this chapter examines, which preventive measures could be used in case of this type of crimes. In conclusion of this theses there are mentioned two current topics related to the victims of sexual criminality, #MeToo movement and ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, shortly Istanbul Convention.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Stránská 675 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Stránská 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Stránská 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB