velikost textu

Násilná kriminalita a její prevence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Násilná kriminalita a její prevence
Název v angličtině:
Violent Crime and Its Prevention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Soňa Veselá
Vedoucí:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Id práce:
196159
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Násilná kriminalita, prevence, trestné činy z nenávisti
Klíčová slova v angličtině:
Violent crime, prevention, hate crimes
Abstrakt:
Násilná kriminalita a její prevence Abstrakt Tato práce se zabývá násilnou kriminalitou a její prevencí. Jedná se o velmi široké téma, tudíž byly vybrány jen některé aspekty problematiky, především jsem se zaměřila na fenomenologii násilné kriminality, mezinárodní srovnání a prevence kriminality. Násilná kriminalita je tradiční kriminologické téma, které je však stále aktuální. Mým cílem je zmapovat násilnou kriminalitu a její prevenci. Práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy. Ve druhé kapitole se zaměřuji na fenomenologii násilné kriminality, její stav, dynamiku a rozsah v České republice a ve vybraných zemích. Dále zde stav násilné kriminality porovnávám ve vybraných zemích prostřednictvím indexu kriminality trestného činu vraždy. Podrobněji pak porovnávám kriminalitu ve Velké Británii a Spojených státech amerických. V této kapitole se také zabývám recidivou a latentní kriminalitou. Třetí kapitola se zabývá pachateli násilných trestných činů, různými typologiemi, poměrem žen a mužů mezi pachateli a věkového složení pachatelů. Čtvrtá kapitola se týká obětí, viktimizací, typy obětí, formou prožívání újmy, dopadu na oběť. V páté kapitole se pojednává o prevenci kriminality. Nejdříve jsou popsány typy prevence, následně je představen systém prevence kriminality v České republice. Také jsou uvedeny některé úspěšné projekty z České republiky. Následně popisuji prevenci kriminality mládeže ve Spojených státech amerických a projekty, které byly oceněny Evropskou sítí prevence kriminality. Poslední kapitola je věnována specifickému jevu trestných činů z nenávisti. Je vysvětlen samotný pojem trestných činů z nenávisti, následně typické znaky pachatelů a obětí těchto činů. Nakonec je věnován prostor aktuální situaci v oblasti trestných činů z nenávisti ve Velké Británii a Spojených státech amerických.
Abstract v angličtině:
Violent Crime and Its Prevention Abstract This thesis deals with violent crime and its prevention. This topic is broad, therefore only few aspects are included into this work. I focused mostly on phenomenology of violent crime, worldwide comparation and prevention of crime. The violent crime is a traditional criminologic topic, but despite that, it is still very actual. My goal was to chart violent crime and its prevention. This work is divided into six chapters. In the first chapter, basic concepts are defined. The focus of a second chapter is on phenomenology, state, dynamics and extent of the violent crime in Czech Republic and in countries, that I have chosen. In the following chapter, the state of violent crime is compared in-between some chosen countries through index crime of homicide. Crime in United States and Great Britain is compared in more detail later in this chapter. In the same chapter, relapse and latent crime is also described. In the third chapter, perpetrator of violent crime, various kinds of typology, ratios between men and women in sense of numbers of offences and age composition of offenders are discussed. Victims, victimization, types of victims, forms of experiencing harm and impact of violent crime on the victim is the main topic of the fourth chapter. The fifth chapter deals with prevention of crime. Firstly, various kinds of prevention are described and afterwards a prevention system, which is used in Czech Republic is presented. Also, some succesfull projects of crime prevention, that comes from Czech Republic are shown. This is followed on by crime prevention of youth in United states and by projects, that were awarded by the European Crime Prevention Network. The sixth chapter is about a specific phenomenon, which is called hate crimes. The meaning of this phenomenon and some of the typicall signs of offenders and victims of this kind of crime is explained. Finally, actual state of hate crime in United states and Great Britain is discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Soňa Veselá 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Soňa Veselá 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Soňa Veselá 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB