velikost textu

Majetková kriminalita a její prevence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Majetková kriminalita a její prevence
Název v angličtině:
Property Criminality and its Prevention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marek Rytina
Vedoucí:
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Oponent:
PhDr. Alena Marešová, Ph.D.
Id práce:
196157
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Majetková kriminalita, krádež, jízdní kolo, prevence
Klíčová slova v angličtině:
Property crime, theft, bicycle, prevention
Abstrakt:
Majetková kriminalita a její prevence Krádeže jízdních kol v kontextu obecné majetkové kriminality Abstrakt Majetková kriminalita je velmi závažným sociálně patologickým jevem. Z dlouhodobého hlediska představuje největší podíl na celkové kriminalitě, a to s výrazným náskokem. Majetkové delikty jsou nejčetnější a představují rovněž největší objem práce policejních složek. Jedním z častých majetkových deliktů jsou také krádeže jízdních kol. Tato diplomová práce se věnuje oběma těmto fenoménům, přičemž krádeže kol posuzuje v kontextu obecné majetkové kriminality. Oba jevy pojmově definuje a hodnotí z hlediska statistických ukazatelů. Zde zkoumá především stav a dynamiku obou fenoménů. V oblasti krádeží kol jsou navíc zhodnoceny i další statistické údaje, jako objasněnost, údaje o stíhaných osobách, či o podílu recidivistů na páchání tohoto typu deliktů. Následně jsou zkoumány příčiny majetkové kriminality a v jejich rámci diplomová práce následně hodnotí také příčiny krádeží jízdních kol. Nastíněn je socio-historický kontext a poté zanalyzovány motivy pachatelů k páchání majetkových deliktů a konkrétně krádeží bicyklů. Velká část této diplomové práce se věnuje kriminální prevenci. Práce nejprve popisuje teoretická východiska, která prevenci kriminality člení z hlediska obsahu na sociální, situační a viktimologickou a podle okruhu adresátů na primární, sekundární a terciární. Následně jsou podrobně rozebrány metody prevence krádeží jízdních kol. Zde jsou podrobně rozebrány zabezpečovací systémy, bezpečnostní opatření netechnického charakteru a doprovodná opatření, která sice nezabraňují samotným krádežím, ale napomáhají snadnějšímu vypátrání kola, nebo minimalizovat škody krádeží způsobené. Empirická část diplomové práce prostřednictvím dvou různých výzkumných metod, dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru, analyzuje, zda jsou preventivní metody uvedené v teoretické části práce skutečně využívány v praxi. Respondenty dotazníkového šetření jsou cyklisté či vlastníci jízdních kol. Výzkum ukazuje, že mezi nimi jsou v oblasti prevence krádeží velké rezervy. Řízený rozhovor se zástupcem bikesharingové společnosti poukazuje na specifika prevence krádeží velkého množství jízdních kol. Klíčová slova: Majetková kriminalita, krádež, jízdní kolo, prevence
Abstract v angličtině:
Property criminality and its prevention Bicycle theft in the context of general property criminality Abstract Property criminality is a very serious social pathological phenomenon. In the long run, it accounts for the largest share of total crime by far. Property offenses are the most numerous and also represent the largest amount of police work. Bicycle theft is a common property offense. This diploma thesis deals with both of these phenomena, considering the thefts of bicycles in the context of general property crime. Both phenomena are defined and evaluated in terms of statistical indicators. Here it mainly examines the state and dynamics of both phenomena. In the area of bicycle theft, there are additionally evaluated other statistical data such as theft detection, data on prosecuted persons and the proportion of repeat offenders in committing this type of offense. Subsequently, the causes of property crime are investigated and the causes of bicycle theft are evaluated. The socio-historical context is outlined and then the motives of the perpetrators to commit property offenses and specifically theft of bicycles are analyzed. Much of this thesis is aimed to criminal prevention. Firstly, the thesis describes the theoretical bases, which divide crime prevention in terms of content into social, situational and victimological, and according to the group of addressees to primary, secondary and tertiary. Subsequently, the methods of bicycle theft prevention are discussed in detail. Here, security systems, non-technical security measures and accompanying measures, which do not prevent theft by themselves, but facilitate easier tracing of the bicycle or minimize damages caused by the theft, are discussed in detail. The empirical part of the thesis analyzes, whether the preventive methods mentioned in the theoretical part of the thesis are actually used in practice, by using two different research methods, questionnaire survey and controlled interview. Respondents to the questionnaire are cyclists or bicycle owners. Research shows that there are large deficits in terms of theft prevention. A guided interview with a representative of the bikesharing company points to the specifics of preventing theft of a large number of bicycles. Key words: Property crime, theft, bicycle, prevention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Rytina 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Rytina 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Rytina 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Marešová, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB