velikost textu

Vývoj a struktura kriminality mládeže v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a struktura kriminality mládeže v ČR
Název v angličtině:
Development and Structure of Juvenile Crime in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Marešová
Vedoucí:
PhDr. Alena Marešová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Id práce:
196155
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kriminalita - mládež - vývoj
Klíčová slova v angličtině:
deliquency – juvenile - development
Abstrakt:
Abstrakt Obsahem této diplomové práce je vývoj a struktura kriminality mládeže v České republice v letech 2007 až 2017 se zaměřením na aktuální trendy a problematické aspekty v této oblasti. Dále se práce soustředí na alternativní přístupy a uplatnění odklonů v řízení o provinění mladistvých a na prevenci a recidivu pachatelů z řad mládeže. Východiskem práce je, že by v rámci trestního řízení mladistvých měla být více využívána opatření, která mají výchovný a terapeutický charakter. První část práce vymezuje základní pojmy, které autor při své analýze užívá, stručný historický vývoj soudnictví ve věcech mládeže jako samostatného institutu a charakteristiku a příčiny kriminality mládeže, které mají svá specifika. Stěžejní část diplomové práce se zabývá analýzou vývoje a struktury kriminality mládeže v letech 2007 až 2017. Autor se v této části taktéž podrobněji věnuje ukládaným sankcím a struktuře kriminality v roce 2017 a rozebírá procentní pokles majetkové kriminality a další současné trendy, které ovlivňují strukturu a tendence kriminality. Mezi tyto trendy patří zejména přístup mládeže na internet již od útlého věku a trávení času na sociálních sítích, což představuje z hlediska kriminality určitá rizika. Hlavní část práce se dále soustředí na problematiku prevence a recidivy mladistvých pachatelů a současně se zaměřuje na činnost Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační služby s tím spojená výchovná opatření probačního programu a dohledu probačního úředníka. Předposlední kapitola se věnuje aplikaci odklonů a jiných alternativních opatření v průběhu trestního řízení. V závěru autor shrnuje problematické aspekty současné právní úpravy a navrhuje konkrétní doporučení, jak přistupovat ke kriminalitě mládeže efektivněji. Poslední kapitola se věnuje přístupu restorativní justice a minimální intervence ke kriminalitě mládeže v Německu se stručným porovnáním s českou právní úpravou.
Abstract v angličtině:
Abstract The main content of the thesis is development and structure of juvenile delinquency in the Czech Republic between years 2007 and 2017, focusing on current trends and problematic aspects in this area, on prevention, alternative measures and approaches in criminal proceedings and on recidivism of youth offenders. The premise of the paper is that educational and therapeutic measures should be more used in criminal procedure in juvenile court. The first part of the thesis defines the basic terms used by the author in his analysis, brief historical development of the juvenile justice system as an independent institute and the characteristics and causes of juvenile delinquency, which have their specifics. The main part of the thesis is dedicated to the analysis of development and structure of juvenile delinquency in the years 2007 to 2017. In this part, the author also deals with the imposed sanctions and the structure of crime in 2017 and analyzes the percentage decline of property crime and other current trends that affect structure and tendencies of delinquency. These trends include, in particular, the access of young people to the Internet from an early age and spending time on social networks, which pose some risks in terms of crime. The main part of the thesis also focuses on the issue of prevention and recidivism of juvenile offenders. At the same time, it focuses on activities of Social and Legal Protection of Children and activities of Probation and Mediation Service with related educational measures of probation program and supervision of probation officer. The penultimate chapter deals with the application of diversions and other alternative measures during criminal proceedings. In conclusion, the author summarizes the problematic aspects of current legislation and proposes specific recommendations how to approach youth crime more effectively. The last chapter deals with the approach of restorative justice and minimal intervention in Germany with a brief comparison with the Czech legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Marešová 1003 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Marešová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Marešová 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alena Marešová, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB