velikost textu

Vývoj a struktura kriminality v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a struktura kriminality v ČR
Název v angličtině:
Structure and development of criminality in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Přibylová
Vedoucí:
PhDr. Alena Marešová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Id práce:
196153
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kriminalita, vývoj, struktura
Klíčová slova v angličtině:
Crime, development, structure
Abstrakt:
Abstrakt Vývoj a struktura kriminality v České republice V diplomové práci jsem se zabývala analýzou vývoje a struktury kriminality na území České republiky v letech 2007 – 2017, přičemž jsem primárně vycházela ze statických přehledů kriminality Policie České republiky. Ve sledovaném období se každoročně objevovali informace o poklesu registrované tretsné činnosti. Ověření těchto tvrzení bylo jedním z hlavních cílů mé práce. Práce je členěna na pět kapitol, v první jsou vysvětleny základní pojmy a termíny, se kterými se čtenář v textu setká. Následuje krátký historický exkurz do porevolučních let, kde je stručně popsán vývoj a struktura registrované kriminality po roce 1989. Ve třetí kapitole jsou zanalyzována data za rok 2017 týkající se jak struktury, tak intenzity vybraných druhů kriminality dle takticko-statistické klasifikace Policie České republiky. Obdobný postup je využit i ve čtvrté kapitole, kde je navíc použita metoda komprace struktury a intenzity registrované kriminality v letech 2007 – 2017. Popsán je vývoj míry objasněnosti registrovaných tretsných činů a práce obsahuje i podkapitolu věnující se pachatelům tressné činnosti ve sledovaném období. Vyústěním je pak závěrečná kapitola, kde jsou nastíněny oblasti, kde lze v budoucnu očekávat nárůst trestné činnosti na území České republiky. Výsledkem výše popsané analýzy a komparace je zjištění, že ve sledovaném období dochází s výjimkou let 2011 a 2013 k postupnému poklesu registrované kriminality na území České republiky, který lze očekávat i v budoucích letech. Zároveň lze pozorovat postupné změny ve struktuře registrovanné trestné činnosti, kdy se snižuje podíl majetkové kriminality a naopak dochází k nárůstu kriminality ostatní a mravnostní. Tento jev je odrazem společnosti v 21. století, kdy se velká část našich životů stahuje z ulic k obrazovkám počítačů a sociální sítě se stávají nedílnou součástí našich dní.
Abstract v angličtině:
Abstract Structure and development of criminality in the Czech Republic In my thesis I dealt with the analysis of the development and structure of crime in the Czech Republic in the years 2007 – 2017. Most of the data I used comes from static surveys of a crime of the Police of the Czech Republic. In the period under review, information about the decline in registered crimes occurred every year. Verifying these claims was one of the main goals of my work. The thesis is divided into five chapters, the first one explains the basic terms that the reader will encounter in the text. The following is a brief historical excursion to post- revolutionary years, which briefly describes the development and structure of registered crime after 1989. The third chapter analyzes the data for 2017 concerning both the structure and intensity of selected types of crime according to the tactical- statistical classification of the Police of the Czech Republic. A similar procedure is used in the fourth chapter, where the method of compression of the structure and intensity of registered crime in 2007 - 2017 is also used. There is a description of the development of the crime detection rate and the thesis also contains a subchapter devoted to offenders in the period under review. The result is the final chapter, which outlines the areas where the increase in crime in the Czech Republic can be expected in the future. The result of the analysis and comparison described above is the finding that, with the exception of 2011 and 2013, registered crime in the Czech Republic is gradually decreasing. At the same time, gradual changes in the structure of registered crime can be observed, where the proportion of property crime decreases and, on the contrary, other and moral crime increases. This phenomenon reflects the society in the 21st century when much of our lives are withdrawn from the streets to computer screens and social networks become an integral part of our days.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Přibylová 3.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Přibylová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Přibylová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alena Marešová, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB