velikost textu

Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost
Název v angličtině:
Dactylography - past, present and future
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Zapletalová
Vedoucí:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Id práce:
196150
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daktyloskopie, kriminalistika, otisky prstů, papilární linie
Klíčová slova v angličtině:
dactylocopy, criminalistic, fingerprints, friction ridges
Abstrakt:
Abstrakt Záměrem této diplomové práce je komplexně zanalyzovat a popsat jednu z nejstarších metod individuální identifikace osob, jež má původ již ve starověkých civilizacích a spočívá v určení totožnosti člověka na základě unikátních kreseb jeho papilárního terénu. Na daktyloskopii bude nahlíženo především z kriminalistické perspektivy, byť se text zabývá rovněž jejím rozšířením a využitím v dalších oblastech lidské činnosti. To je také současným trendem, jehož tendence lze předpokládat i do budoucna. Práce je členěna do tří základních kapitol – historie, současnost, budoucnost, ve kterých bude postupně shrnuta celá problematika této etablované forenzní vědy. Text je s ohledem na praktické využití doplněn o obrázky a fotografie. První část práce se věnuje historii daktyloskopie a to již od objevení papilárních linií dávnými kulturami, až po postupné zavedení vědeckého přístupu do této disciplíny, ať už z fyziologického či později rovněž z kriminalistického hlediska. Text se zaměřuje především na významné osobnosti, jež pomohli daktyloskopii se rozvinout a zavést ji do praxe. Závěrem této části je představeno také historické pozadí a vývoj nauky o papilárních liniích v tuzemsku. Ve druhé kapitole, jež je nejobsáhlejší částí práce, se klade důraz nejdříve na teoretické vymezení daktyloskopie, ale i na oblast daktyloskopických stop, konkrétně na jejich druhy, vznik, zviditelnění a zajištění. Neopomíjeným tématem je rovněž daktyloskopování živých osob i mrtvol, jakož i vyhodnocování a evidence otisků prstů. V této části se často využívají poznatky, které autorka práce nabyla prostřednictvím osobních rozhovorů s odborníky. Třetí kapitola se orientuje na predikování budoucnosti oboru daktyloskopie, kterou lze spatřovat nejenom v technologických inovacích, ale rovněž v postupném rozšiřováním využití identifikačního potenciálu otisků prstů do dalších oblastí lidského života, které souvisí s narůstajícím trendem užívání biometrických údajů. Tato skutečnost vyžaduje nové technologie pro zabezpečení těchto systémů, jakož i novou právní úpravu. Velmi podstatným tématem je však také přehodnocení přístupu hodnocení otisků prstů znalci a možným zavedením vědeckého přístupu do této činnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to comprehensively analyze and describe one of the oldest methods of individual identification of individuals, which originates in ancient civilizations and consists of identifying a person on the basis of unique drawings of his papillary terrain. The dactyloscopy will be viewed primarily from a criminalistic perspective, although the text also deals with its expansion and use in other areas of human life. This is also a current trend, whose tendencies can be expected in the future. The thesis is divided into three basic chapters - history, present, future, which will gradually summarize the whole issue of this established forensic science. The text is supplemented with pictures and photographs with regard to practical use of this method. The first part of the thesis deals with the history of dactyloscopy from the discovery of papillary lines by ancient cultures to the gradual introduction of scientific approach to this discipline, either from physiological point of view or later from the criminalistic point of view. The text focuses mainly on important personalities who have helped to develop dactyloscopy and put it into practice. At the end of this part, the historical background and the development of the doctrine of papillary lines in the Czech Republic are also presented. In the second chapter, which is the most comprehensive part of the thesis, the first is to focus on the theoretical definition of dactyloscopy, but also on the area of dactyloscopic traces, specifically their types, origin, visibility and securing. The non-neglected topic is also dactyloscopy of living persons and corpses, as well as the evaluation and recording of fingerprints. This section often uses the knowledge that the author of the thesis has acquired through personal interviews with experts. The third chapter focuses on predicting the future of dactyloscopy, which can be seen not only in technological innovations, but also in the gradual expansion of the use of fingerprint identification potential in other areas of human life related to the increasing trend of biometric data use. However, a very important issue is also a reassessment of the fingerprint evaluation approach by experts and the possible introduction of scientific access to this activity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Zapletalová 12.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Zapletalová 115 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Zapletalová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Zapletalová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB