velikost textu

Taktika výslechu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Taktika výslechu
Název v angličtině:
Interrogation tactics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Kyptová
Vedoucí:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Id práce:
196144
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výslech, výpověď, taktika
Klíčová slova v angličtině:
interrogation, statement, tactics
Abstrakt:
Taktika výslechu Abstrakt Předkládána diplomová práce se zaobírá výslechem jako kriminalistickým postupem, prostřednictvím kterého je od vyslýchaných osob získávána výpověď. Výpověď je zdrojem důležitých poznatků o trestné činnosti, na základě kterých lze trestnou činnost úspěšně objasnit. Cílem diplomové práce je shromáždit poznatky o výslechu, jeho taktice a taktických výslechových postupech z pohledu trestního práva, kriminalistické vědy a psychologie. Práce je členěna do pěti samostatných kapitol. První kapitola je pojata z pohledu trestního práva, zaobírá zakotvením výslechu v českém trestním řádu a právy a povinnostmi vyslýchaných osob. Druhá a třetí kapitola jsou těžištěm uvedené diplomové práce, neboť se věnují přípravě výslechu, stadiím výslechu, otázkám pokládaným během výslechu a řadě taktických výslechových postupů. V práci se snažím poukázat na skutečnost, jak taktické postupy správně a zákonně provádět. Neméně důležitou kapitolou je kapitola čtvrtá, která se zabývá výslechem z pohledu psychologie, zejména věrohodností vyslýchané osoby a její výpovědi, ale i verbální a neverbální komunikaci během výslechu. Ve čtvrté kapitole není opomenuto ani téma sugesce během výslechové interakce, které úzce souvisí s pokládáním otázek ve fázi dialogu (popsanými v kapitole třetí). Poslední pátá kapitola se zaobírá porušováním práv vyslýchaných osob během výslechu, zejména práva nebýt k výpovědi donucován a nebýt mučen. V páté kapitole pracuji se zahraničními rozsudky, zejména s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Při řešení diplomové práce jsem použila metody kritické a srovnávací analýzy zejména odborné literatury z oblasti trestního práva, kriminalistické nauky a forenzní psychologie. Další oborné poznatky jsem čerpala z odborných článků, příspěvků ve sbornících, aktuální legislativy a české i zahraniční judikatury. Klíčová slova: výslech, výpověď, taktika
Abstract v angličtině:
Interrogation tactics Abstract The submitted diploma thesis deals with the interrogation as a criminalistic procedure. The statement is obtained from interrogated persons by means of interrogation. The statement is a source of important knowledge of a crime. A crime can be successfully elucidated on the basis of knowledge. The aim of the diploma thesis is to sort knowledge of the interrogation, the interrogation tactics and the tactical interrogation procedures from the point of view of criminal law, criminalistics and psychology. The thesis is divided into five separate chapters. The first chapter is conceived from the point of view of criminal law. First chapter deals with the regulation of interrogation in the Czech Criminal Procedure Code and with the rights and obligations of the interrogated persons. The second and third chapters are the focus of this diploma thesis. Chapters deal with the preparation of the interrogation, the phases of the interrogation, the inquiries asked during the interrogation and the tactical interrogation procedures. My intention is to demonstrate how to perform tactical procedures correctly and legally. Equally important chapter is the chapter fourth, which deals with the interrogation from the point of view of psychology, especially the credibility of the interrogated person and his/her testimony, as well as the verbal and non-verbal communication during the interrogation. The fourth chapter does not neglect suggestion during the interrogation interaction. Suggestion is closely related to inquiries, which is asked in the dialogue phase (described in the third chapter). The fifth chapter deals with the violation of the rights of interrogated persons during interrogation, especially the right not to be forced to give testimony and the right not to be tortured. In the fifth chapter I deal with foreign case law in particular with the case law of the European Court of Human Rights. I used methods of critical and comparative analysis during the processing of the diploma thesis. I analyze especially the professional literature in the field of criminal law, criminalistics and forensic psychology. I drew other expert knowledge from professional articles, contributions in anthology, legislation and Czech and foreign case law. Key words: interrogation, statement, tactics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Kyptová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Kyptová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Kyptová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB