velikost textu

Trasologie a její využití v kriminalistické praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trasologie a její využití v kriminalistické praxi
Název v angličtině:
Trasology and its use in Crime Investigation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Ulmann
Vedoucí:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
196136
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trasologie, kriminalistika, stopy
Klíčová slova v angličtině:
trasology, forensic science, traces
Abstrakt:
Trasologie a její využití v kriminalistické praxi Abstrakt Název této diplomové práce je Trasologie a její využití v kriminalistické praxi. Tato práce se zaměřuje na kriminalistický obor trasologie, což je obor kriminalistické techniky zabývající se stopami nohou a jiných částí těla a stopami pneumatik a jiných dopravních prostředků. Cílem této práce je poskytnout čtenáři základní přehled o tomto oboru kriminalistické techniky a metodách, kterých se v ní používá, zejména využití biomechaniky v trasologii a predikce tělesné výšky ze stop bosých nohou. Práce se člení na jedenáct kapitol. Po úvodu je první kapitolou kapitola o historickém vývoji trasologie, další kapitoly jsou věnovány jednotlivým skupinám trasologických stop. Dále následují kapitoly o zviditelňování a zajišťování trasologických stop a srovnávacího materiálu, což jsou kapitoly, které se svým obsahem částečně překrývají. Další kapitola je o kriminalistickém zkoumání a metodách zkoumání trasologických stop. Stěžejní část této diplomové práce tvoří kapitoly o využití poznatků biomechaniky při zkoumání trasologických stop a experimentální část, ve které jsou představeny výsledky porovnání různých metod predikce tělesné výšky z rozměrů bosých nohou. Biomechanika se v trasologii využívá například pro predikci tělesné výšky z parametrů stop různých částí těla původce stopy. V experimentální části je porovnáno šest metod pro predikci tělesné výšky z délky a šířky stopy bosé nohy. Přesnost predikce se u jednotlivých metod výrazně liší a zejména u starších metod z devatenáctého století je predikce tělesné výšky spíše orientační. Dále z porovnání metody vychází, že metody, které pro predikci využívají vzorce s více parametry stopy, dosahují výrazně lepších výsledků než metody využívající pouze jeden rozměr stopy bosé nohy. Jednotlivé metody jsem aplikoval na data, která jsem získal vlastním měřením na vzorku dobrovolníků. Vzorek dobrovolníků byl tvořen 28 muži a 18 ženami ve věku 19 až 27 let. Klíčová slova: trasologie, kriminalistika, stopy
Abstract v angličtině:
Trasology and its use in crime investigation Abstract Title of this thesis is Trasology and its use in crime investigation. This thesis focus on trasology which is discipline of forensic science examining foot traces, traces of other body parts and traces of vehicles. The objective of this thesis is to provide its reader basic summary about this discipline of forensic science and methods used in this discipline especialy aplication of biomechanincs in trasology and height estimation from foot prints dimensions. This thesis is divided into eleven chapters. First chapter after introducing chapter is chapter about history of trasology, folowing chapters describe individual groups of trasological traces. Folowing chapters focus on methods of detecting and capturing trasological traces. Chapters number seven and eight are about methods of forensic examination of trasological traces. Main part of this thesis consist of chapter about aplication of biomechanics in trasology and experimental chapter presenting results of comparison of methods of height estimetion from foot prints dimensions. Biomechanics is used in trasology mainly for estimation of height from traces of various body parts. In the experimental chapter you can find comparison of six methods of height estimation from length and breadth of foot traces. The accuracy of estimation vary in case of each method. Especialy in case of older methods from 19th century the estimation is rather rough. Much more accurate are modern methods using both length and breadth to estimate height. The data used for the experimental part are from group of volunters consisting of 28 men and 18 women in age from 19 to 27. Keywords: trasology, forensic science, traces
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Ulmann 2.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Ulmann 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Ulmann 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 373 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB