velikost textu

Kriminalistické učení o oběti trestného činu (kriminalistická viktimologie)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminalistické učení o oběti trestného činu (kriminalistická viktimologie)
Název v angličtině:
Criminalistic study of a victim of the crime (criminal victimology)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Kavková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
196131
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Oběť, viktimologie, kriminalistika
Klíčová slova v angličtině:
Victim, victimology, criminalistics
Abstrakt:
Kriminalistické učení o oběti trestného činu (kriminalistická viktimologie) Abstrakt Předkládaná diplomová práce staví do popředí osobu oběti a její význam v rámci kriminalistické viktimologie, učení o oběti trestného činu. Role oběti je významná jak při zrodu trestného činu, tak i během jeho samotného průběhu. Oběť ale zároveň vystupuje i jako důležitý činitel u oznámení tohoto činu, jeho vyšetřování a také u jeho soudním projednání. Do popředí jsme v této práci postavili vztah oběť – pachatel, který může existovat mezi dotyčnými v zcela povrchním rozsahu, anebo naopak si mohou být dotyční opravdu blízcí. Dále je zde přiblíženo, v jakém rozsahu se oběť podílí na vzniku stop, popř. zda je jeho nositelem. Práce se také zaobírá obětí jako oznamovatelem trestné činnosti – jaké důvody ji vedou k jejímu (ne)oznámení. Za stěžejní část této práce můžeme označit podíl oběti na vyšetřování trestného činu, zejm. její roli během výslechu jí samotné, ale také během konfrontace či rekognice. Dalším ne méně významným aspektem této práce je pomoc obětem trestného činu, a to jak pomoc finanční, sociální, tak i pomoc psychologická. V závěru je pak rozebrána právní úprava postavení oběti a dále poškozeného. Předkládaná práce je vytyčena pro odbornou veřejnost, zejm. pro pracovníky organizací, jež se soustředí na pomoc obětem trestných činů. Jak již jsme několikrát v této práci předestřeli je kriminalistická viktimologie poměrně mladou naukou, a proto seznámení se s jejími základními fakty je pro osoby, které se ve styku dennodenně s obětí nacházejí, žádoucí a dále aplikovatelné pro kriminalistickou praxi.
Abstract v angličtině:
Criminalistic study of a victim of the crime (criminalistic victimology) Abstract This presented thesis puts at the forefront a victim of the crime and its importance within criminalistic victimology, the study about a victim of the crime. The role of the victim is important both at the beginning of the criminal offence as well as during its duration. The victim is also important factor at the notification of the criminal offence, its investigation and at the court hearing of the criminal offence. In this thesis, I put at the forefront the relationship between a victim and an offender, which may exist in such a superficial range or on the contrary they may be really close to each other. There is also outlined in which extent the victim is participating on the creation of tracks, or if is their bearer. The thesis deals with a victim as a notifier of criminal activity – which reasons that lead to its (non-) notification. The major part of this thesis shall be described as part of a victim on the investigation of a criminal offence, mainly its role during the interrogation of itself, but also during the confrontation and the recognition. Another non-less important aspect of this thesis is help for victims of the criminal offence, as well as financial, social and psychological. At the end, the legal regulation of the victim and the injured person is analyzed. This presented thesis is set out for a professional public, mainly for the workers of organizations which are focused on provision of help to victims of the crime. As we have referred several times in this thesis, criminalistic victimology is a relatively young study, and therefore an acquaintance with its basic facts is for those who are in daily contact with the victim, desirable and also applicable to criminalistic practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Kavková 898 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Kavková 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Kavková 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 152 kB