velikost textu

Sňatky v meziválečném Japonsku: Analýza ženských časopisů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sňatky v meziválečném Japonsku: Analýza ženských časopisů
Název v angličtině:
Marriages in Interwar Japan: Analyses of Women‘s Journals
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Srbová
Vedoucí:
Mgr. David Labus, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Id práce:
196097
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Japonská studia (JPS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sňatky|manželský život|ženské časopisy|fudžin zašši|meziválečné Japonsko|předválečná japonská společnost
Klíčová slova v angličtině:
marriage|family life|women's magazines|fujin zasshi|interwar Japan|pre-war Japanese society
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem sňatků v meziválečném Japonsku, a to prostřednictvím analýzy dobových ženských časopisů (fudžin zašši) z let 1920-1941. S pozvolným přechodem od tradiční rodinné struktury ie k novému typu atomizované dvojgenerační rodiny souvisel také počátek přehodnocování pohledu na role muže a ženy v rodině a názorů na sňatky a formy manželství. Objevují se fenomény svobodného sňatku (džijú kekkon) a sňatku z lásky (ren’ai kekkon), které boří ustálené konvence tradičního manželství založeného na dohodnutém manželství (miai kekkon). Cílem práce je na základě rozboru časopiseckých článků zachytit názory mužů a žen týkající se sňatků, manželství, zakládání rodiny, partnerských vztahů apod., a tím odpovědět na zvolené výzkumné otázky. Vycházím jak z běžných článků, tak z redakčních rozhovorů (zadankai) a poraden (mi no ue sódan). Nejprve pojednám obecně o ženských časopisech, které jsou předmětem mého zkoumání, o jejich stručném vývoji, účelu a charakteristických rysech. Další kapitola teoretické části je věnována historickému vývoji postavení žen ze společenského a pouze okrajově z politického hlediska a jiným důležitým aspektům, z nichž pramenily změny v pojetí manželství a rodiny. Praktickou část představuje analýza článků se zaměřením na představy mužů a žen o ideálním sňatku a životním partnerovi, potom na podmínky pro výběr partnera a vztahy před svatbou a v neposlední řadě na postoje zejména mladé generace k manželství - svobodný sňatek, sňatek z lásky, brzký a pozdní vstup do manželství, nesezdané partnerství a volba jedince zůstat svobodný.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis submitted deals with the topic of marriages in Interwar Japan through an analysis of the women’s magazines (fujin zasshi) issued between 1920-1941. The women‘s role change brought about a gradual shift from a traditional ie-family structure to a new type of a partially atomized two-generation family. Consequently, the roles of man and women in a family have been revised since then. In relation to the modern thoughts incoming from the West, the Japanese started to perceive new ways of getting married, such as the liberal marriage (jiyū kekkon) or the love marriage (ren’ai kekkon), which have broken the old conventions of the traditional go-between marriage (miai kekkon). The purpose of this study is to show the views and opinions of men and women on marriage, establishing the family, spouse relationships, etc. by analyzing the women’s magazines and to ansewer the reasearch questions. The analysis is based not only on the regular magazine articles, but also on the editorial interviews (zadankai) and counseling columns (mi no ue sōdan). At first, I introduce the women’s magazines, their brief history, purpose and characteristic features. The following chapter discusses the historical background of the women’s position from the social point of view, rather than political, and then mentions also other essential aspects of marriages and family changes. The analytical part of the thesis is three-fold. The analysis consists of the men’s and women’s ideas about the ideal marriage and spouse, then the conditions for choosing a partner, the relationships before the marriage and lastly the attitudes of the young generation toward marriage - liberal marriage, love marriage, early and late marriage, unmarried partnership and the choice of being unmarried.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Srbová 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Srbová 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Srbová 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Labus, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 380 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB