velikost textu

Start a průběh životní a profesní dráhy ředitelů škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Start a průběh životní a profesní dráhy ředitelů škol
Název v angličtině:
Start and course of life and professional career of School Headmasters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Šmitáková
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
Mgr. Zuzana Svobodová
Id práce:
196095
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
životní dráha, profesní dráha, ředitel školy, vedení a řízení školy
Klíčová slova v angličtině:
life lane, professional career, school headmaster, school management
Abstrakt:
ABSTRAKT Teoreticko empirická práce se zaměřuje na životní a profesní dráhu ředitelů českých středních škol s cílem zachytit a analyzovat u vybraného vzorku těchto ředitelů v různých fázích profesního života informace o startu a vývoji této dráhy, o krizových okamžicích ovlivňujících rozhodnutí o ukončení působení či setrvání na pozici ředitele školy a o rozporu mezi očekáváními od této pozice a realitou při jejím faktickém výkonu. V teoretické části byla pozornost zaměřena na přiblížení pojmů životní a profesní dráha, ředitel a řízení školy včetně souvisejících oblastí. Výzkumná část využila k nalezení odpovědí na tři výzkumné otázky metodu životního příběhu. K hlavnímu sběru dat byl využit polostrukturovaný rozhovor s jednotlivými řediteli, doplňující data byla shromážděna formou analýzy dokumentů a testu manažerského stylu GRID. Shrnutím výsledků práce lze konstatovat, že životní a profesní dráha jednotlivých ředitelů vykazovala některé společné prvky, jedním z nejčastěji skloňovaných, a to ať již ve vztahu ke startu profesní dráhy ředitele i ke stabilitě při výkonu této funkce, byl význam rodinného zázemí. Co se týče zkoumání aspektů těchto drah z genderového hlediska, z hlediska počtu let praxe a druhu právní subjektivity školy, nebyly zaznamenány žádné významné prvky, které by byly pro vývoj těchto drah určující. KLÍČOVÁ SLOVA životní dráha, profesní dráha, ředitel školy, vedení a řízení školy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This theoretical and empirical thesis focuses on career and life paths of headmasters of Czech secondary schools. Its aim is to capture and analyse data about different phases of eadmaster’s career: from its early beginnings, throughout critical moments which could influence certain decisions, as whether to stay in the position or leave, up to the discrepancy between individual career expectations and the eventual reality. The theoretical part of the thesis defines terms such as life path, career, headmaster of a secondary school and school management. The research is using the method of a so-called life story, which provides answers to the research questions. Main data was collected using half-structured interviews with individual headmasters and supplementary data was collected using document analyses and managerial testing method GRID. By looking at the results in the thesis, we can observe that life paths and careers of individual headmasters show some common elements, such as family background, which is considered as an important prerequisite that can determine individual performance in this role. As far as gender is concerned, years of experience or legal subjectivity of the school, no significant elements were detected which would have some greater impact on the career or life path itself. KEYWORDS life lane, professional career, school headmaster, school management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Šmitáková 1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Šmitáková 545 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Šmitáková 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Šmitáková 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 369 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Svobodová 515 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB