velikost textu

Vliv genderu na styl vedení na vedoucích pozicích na pražských základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv genderu na styl vedení na vedoucích pozicích na pražských základních školách
Název v angličtině:
Gender impact on leadership in Prague elementary schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Vágnerová
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Id práce:
196094
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gender, genderové sociální role, řízení, školství, manažerský styl, management
Klíčová slova v angličtině:
Gender, gender social role, leadership of schooling, management style, management
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá srovnáním stylů vedení lidí na vedoucích pozicích v prostředí pražských základních škol. Cílem je zjistit genderového pojetí leadershipu na příkladu ředitele/lky a vliv a inspiraci na něj na základě jejich dosavadní profesní zkušenosti. První teoretická část práce je věnována představením leadershipu od jeho historického vývoje až po současné trendy. Genderová tematika je pak představena i z pohledu současného leadershipu. Druhá praktická část je věnována vyhodnocení rozhovorů a dotazníků a zkoumá spojitost mezi genderem, leadershipem a profesní zkušeností. Strukturovaný rozhovor je zaměřen na styl vedení lidí doplněný o pohled na genderovou tematiku samotných ředitelů a ředitelek. V rozhovoru jsou některé otázky zaměřeny i na samotnou osobnost leadera, která je v prostředí školství obzvláště důležitá. Dotazník, který respondenti vyplňovali před realizací rozhovoru, je použit pro získání informací profesních zkušeností. Prostředí stejného města je zvoleno z důvodů srovnatelných pracovních podmínek respondentů. Zároveň i všechny školy mají srovnatelné podmínky pro fungování z důvodu možné komparace náročnosti práce jednotlivých vedoucích pracovníků. Na základě výzkumného šetření je zjištěno, nakolik se pojetí leadershipu u všech respondentů shoduje a nakolik se genderově odlišuje a zda je i možné ve školství, jakožto ve feminizovaném prostředí, uplatňovat tzv. ženský a mužský leadership. Na základě získaných profesních zkušeností jednotlivých ředitelů a ředitelek je vysledována spojitost a preference stylu vedení a vzájemné genderové srovnání. KLÍČOVÁ SLOVA gender, genderové sociální role, leadership, školství, manažerský styl, management
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Bachelor thesis concerns the comparison of leadership styles in higher management at Prague elementary schools. The target of this thesis is to discover the gender influence on an example of school headmaster and his/hers perspective based on existing professional experience. The first part of thesis theoretically introduces leadership, its historical development and present trends. The gender subject is also explored from the view of today’s leadership. The structured interview focuses on the style of leadership, complemented by a gender perspective of the directors - man and directors - woman themselves. In the interview, some questions also focus on the personality of the leader who is particularly important in the school environment. The questionnaire filled in by the respondents prior to the interview is used to obtain professional experience information. The environment of the same city is chosen for reasons of comparable working conditions of the respondents. At the same time, all schools have comparable conditions for functioning because of a possible comparison of difficulty of the work of individual executives. Based on the research, it is ascertained to what extent the leadership concept of all respondents matches and to what extent gender is different and whether it is possible to apply so-called female and male leadership in education, as in a feminized environment. Based on the acquired professional experience of individual directors-man and directors-woman, the continuity and preference of the management style and the gender comparison are traced. KEYWORDS Gender, gender social role, leadership of schooling, management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Vágnerová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Vágnerová 315 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Vágnerová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 409 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 517 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB