velikost textu

Problematika kvalifikovanosti pedagogických pracovníků středních škol ve Středočeském kraji v kontextu řízení školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika kvalifikovanosti pedagogických pracovníků středních škol ve Středočeském kraji v kontextu řízení školy
Název v angličtině:
Problems of the qualification of teachers of secondary schools in the Central Bohemian Region in the context of school management
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hedvika Poláčková
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Id práce:
196092
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogický pracovník, odborná (profesní) kvalifikace, vzdělání/vzdělávání, školský management, střední školství
Klíčová slova v angličtině:
pedagogue, teacher, vocational qualification, education, the school management, secondary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zacílena na střední školy ve Středočeském kraji a zabývá se problematikou oborné kvalifikace pedagogických pracovníků, jež je legislativně vymezena v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. A to v souvislosti s ukončením přechodného období a ukončením platnosti plošné výjimky tohoto zákona k 31. 12. 2014, kdy mohli být zaměstnáváni i nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Definuje požadavky na pedagogické pracovníky, zejména pak na odbornou kvalifikaci učitelů středních škol ve Středočeském kraji, vyjma učitelů vzdělávajících ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabývá se termínem kvalifikace z pohledu zákona i kompetence pracovníka. Vymezuje problematiku naplnění požadavků kvalifikovanosti s dopady na řízení školy. Mapuje jev uplatnění výjimek stanovených zákonem a četnost tohoto jevu. V závěru vyhodnocuje a analyzuje stav a míru kvalifikovanosti učitelů působících ve středních školách Středočeského kraje.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is aimed at secondary schools in the Central Bohemia region and deals with the problems of the qualification of teaching staff, which is legislatively defined in Act 563/2004 Coll., on pedagogical workers. In connection with the termination of the transitional period and the expiry date of this law, the exceptions area 31. 12. 2014, when they could be employed even unskilled youth workers. Defines the requirements for teaching staff, particularly at the professional qualifications of teachers of secondary schools in the central region, except for the educators in the classroom or school set up for pupils with special educational needs. It deals with the term qualification from the perspective of law and the competence of the worker. Defines the requirements of competence issues with implications on the management of the school. Maps the phenomenon applying the exception provided for by law, and the frequency of this phenomenon. In conclusion, it evaluates and analyzes the status and level of competence of teachers working in secondary schools the Central Bohemia region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hedvika Poláčková 749 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hedvika Poláčková 194 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hedvika Poláčková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hedvika Poláčková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 373 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Eva Urbanová 410 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB