velikost textu

Obecně závazné vyhlášky obcí k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obecně závazné vyhlášky obcí k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Název v angličtině:
Municipal by-laws to secure local public order
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kamila Sobotková
Vedoucí:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Id práce:
196087
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obecně závazná vyhláška, veřejný pořádek, obecní normotvorba
Klíčová slova v angličtině:
generally binding regulation, public order, municipal lawmaking
Abstrakt:
Obecně závazné vyhlášky obcí k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Abstrakt Diplomová práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami obcí k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku s cílem zjištění, v jaké míře a kvalitě obce využívají zmocnění k normotvorbě v samostatné působnosti při regulaci činností narušujících veřejný pořádek, a jak při ní jednotlivá zastupitelstva vycházejí ze znalosti místního prostředí. V úvodní části jsou vymezeny zásadní pojmy pro lepší porozumění problematiky, kterými jsou obec, veřejný pořádek, veřejné prostranství a obecně závazné vyhlášky, přičemž chápání neurčitého právního pojmu veřejného pořádku je porovnáno s jeho výkladem v sousedních zemích. Dále je shrnuta historie obecní samosprávy od roku 1848 do současnosti s představením jejího významu a zaměřením na obecní normotvorbu v samostatné působnosti. Vzhledem k tomu, že nahlížení Ústavního soudu na zmocňovací ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky prošlo vývojem, je v práci rozebrána i tato geneze důležitá pro rozhodovací praxi v dnešní době. Další část se věnuje aktuální právní úpravě procesu přijetí obecně závazné vyhlášky zastupitelstvem a následným možným přezkumem zákonnosti ze strany Ústavního soudu, který používá tzv. test čtyř kroků. Zásadní pro obsah textu je část věnovaná jednotlivým oblastem úpravy, které obce nejčastěji regulují. V závěru se diplomová práce věnuje následkům porušení povinností, které obecně závazná vyhláška stanoví. Poslední část pak obsahuje shrnutí a zhodnocení obecně závazných vyhlášek statutárního města Jihlava. Text prolínají statistické údaje Ministerstva vnitra - Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, kterému obce zasílají schválené a vyhlášené obecně závazné vyhlášky k předběžné kontrole její zákonnosti. Práce došla k závěru, že s ohledem na vývoj judikatury Ústavního soudu, zákonným novelizacím a dynamice místních poměrů v jednotlivých místech využívají obce dané možnosti vydávat obecně závazné vyhlášky k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v relativně velké míře, přičemž jsou nuceny upravovat je dle aktuálních potřeb. Klíčová slova: obecně závazná vyhláška, veřejný pořádek, obecní normotvorba
Abstract v angličtině:
Generally binding regulations of municipalities for securing local issues of public order Abstract This master thesis deals with generally binding regulations of municipalities for securing local issues of public order in pursuance of finding out to what extend and quality the municipalities do use the authorisation for lawmaking in independent competence while regulating the activities that disrupt public order; and also in pursuance of finding out how the individual municipal councils base their decisions on the knowledge of the local environment. In the introductory part the essential terms for better understanding of the area are defined. There are terms as municipality, public order, public place and generally binding regulations, while the understanding of the imprecise legal concept of public order is compared to the interpretation in neighbouring countries. Furthermore, the history of municipal self-government from the year 1848 up to the present day is summarized while presenting its importance and focusing on municipal lawmaking in independent competence. Considering that the approach of the Constitutional Court to the enabling provision of Article 104, paragraph 3 of the Constitution of the Czech Republic has developed, this thesis also analyses this genesis that is nowadays important for the case law. The following part deals with current legislation regarding the procedure of adopting generally binding regulation by the local government and also with the following possible judicial review by the Constitutional Court that uses the so-called four-step-test. The essential part for the subject is the one that concentrates on the individual areas of legislation that are most frequently regulated by municipalities. At the end the master thesis deals with the consequences of not carrying out the duties that the generally binding regulation sets. The final part consists of summarization and evaluation of generally binding regulations of the statutory city of Jihlava. The statistical data of the Ministry of the Interior, the Department of Public Administration, Supervision and Control are integrated into the text. The municipalities send the approved and published generally binding regulations for preliminary control of legality to this department. This thesis has concluded that given the evolution of the case law of the Constitutional Court, the amendments and the dynamics of the local circumstances in various places, the municipalities make use of 1 the given possibility of passing the generally binding regulations for securing the issues of public order on relatively large scale and are simultaneously forced to adjust them according to present needs. Key word: generally binding regulation, public order, municipal lawmaking 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Sobotková 824 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Sobotková 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Sobotková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 448 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB