velikost textu

Nápravná opatření v ochraně životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nápravná opatření v ochraně životního prostředí
Název v angličtině:
Remedial measures in the protection of environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Málek
Vedoucí:
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Id práce:
196030
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo životního prostředí, nápravná opatření, odpovědnost za ztráty na životním prostředí, odpovědnost za ekologickou újmu
Klíčová slova v angličtině:
environmental law, remedial measures , liability for environmental losses, liability for environmental damage
Abstrakt:
Abstrakt V odvětví práva životního prostředí považují někteří lidé za nejvýznamnější ustanovení zakotvující standardy ochrany životního prostředí. Nicméně nejen v právu je třeba myslet na situace, kdy subjekty právo nedodržují a upravovat jejich odpovědnost pro případ, že své povinnosti poruší, ať už jednáním či opomenutím. Bez úpravy nápravných opatření by totiž bylo uvedení do původního stavu pouhou morální povinností, tedy povinností nevynutitelnou. Za takových okolností by nápravu závadového stavu prováděl stát na své náklady bez jakékoli možnosti regresu vůči původci. Proto je nutná účinná úprava opatření k nápravě, jež lze charakterizovat jako hraniční institut mezi prevenční a sankční činností. V současnosti je možné uložit opatření k nápravě prostřednictvím relativně pestré škály právních předpisů, z nichž nejvýznamnějším by měl být zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Opatření k nápravě jsou však zpravidla ukládána na základě složkových zákonů, u nichž je ukládání sankcí a nápravných opatření vázáno nikoliv na vznik ekologické újmy, ale na konkrétní porušení stanovených povinností. Orgány ochrany životního prostředí takto postupují i kvůli tomu, že i před účinností zákona č. 167/2008 Sb. byla v České republice byla ochrana životního prostředí na poměrně vysoké úrovni a také nemají ochotu uplatňovat nový postup ve věci, jestliže stávajícím postupem dosáhnou stejného cíle. Cílem této diplomové práce je snaha popsat nápravná opatření, jejich systematiku a analyzovat slabá místa úpravy. Součástí rozsáhlejších kapitol jsou rovněž stručná shrnutí, ve kterých lze přehledně nalézt důležité informace týkající se tématu a také možný způsob řešení problémů. První kapitola se věnuje samotnému vymezení pojmu nápravného opatření, jeho postavení v systému, členění a vymezení základních funkcí opatření. Obecné východisko pro nápravná opatření v užším slova smyslu poskytuje ustanovení § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Preferována je náprava uvedením do původního stavu. Pokud náprava není možná nebo je neúčelná, vzniká povinnost provést alespoň kompenzační opatření. Náhrada v penězích je možná jen tehdy, jestliže ekologickou újmu nelze nahradit jiným způsobem. V širším smyslu můžeme za nápravná opatření považovat zabrání týraného zvířete, odebrání nedovoleně držených jedinců, odnětí příslušného povolení či uzavření provozovny. Taková opatření totiž alespoň zabraňují dalším možným škodám na životním prostředí. Ve druhé kapitole se zabývám právem Evropské unie v oblasti životního prostředí a jeho vlivu na úpravu nápravných opatření. Podrobněji se věnuji v současnosti účinnému Sedmému akčnímu programu a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Stěžejní částí diplomové práce jsou následující dvě kapitoly. Třetí kapitola pojednává o vybraných opatřeních k nápravě v ochraně životního prostředí upravených v českém právním řádu. Úprava je v našem právním řádu rozprostřena do mnoha právních předpisů, které ani neužívají jednotnou terminologii. Zákony hovoří nejčastěji o nápravných opatřeních, opatřeních k nápravě, popř. opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků. Nezřídka se můžeme setkat s duplicitní ochranou složek životního prostředí, kdy je možné volit uložení opatření k nápravě na základě dvou, někdy i tří zákonů. Ve čtvrté kapitole se zabývám procesními aspekty, které souvisejí s dozorem orgánů ochrany životního prostředí a následným řízením o uložení nápravných opatření. Lze konstatovat, že úprava procesních aspektů vztahujících se k nápravným opatřením je vcelku uspokojivá. V případě kodifikace řízení ve věcech životního prostředí do jednoho zákona by velmi zjednodušilo ustanovení ČIŽP jako výchozího orgánu pro řízení ve věcech životního prostředí. Z důvodu efektivnějšího řešení místních problémů by pro mohla být pravomoc výslovně propůjčena i jinému orgánu, zejména obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Závěr obsahuje analýzu nápravných opatření a také úvahu nad tím, co lze v našem právním řádu považovat za správně upravené, ve kterých částech úpravy vidím rezervy a jak je co nejlépe de lege ferenda vyřešit. Na závěr je vhodné zdůraznit, že je nezbytně nutné zajistit efektivní právní ochranu životního prostředí, jinak hrozí výrazné poškození nebo dokonce zničení prostoru, kde všichni žijeme. Dobrou zprávou je, že legislativě lze spatřit neustálé zvyšování ochrany životního prostředí z důvodu veřejného zájmu.
Abstract v angličtině:
Abstract In the field of environmental law, some people consider the most important provisions enforcing environmental standards. However, not only in law, it is necessary to think about situations in which the subjects do not respect the law and adjust their responsibility in the event of violation of their duties. Without adjusting the remedial measures, the restoration would only be a moral obligation. Under such circumstances, the measures would be mostly financed by the state and there would not be any possibility of regression to the originator. That is the reason, why effective remedial measures, which can be characterized as a frontier institute between prevention and sanctioning, are needed. At present, remedies can be imposed through a relatively diverse range of legislation, of which the most important should be Act No. 167/2008 Coll., On Prevention of Environmental Damage and its Remedy. Remedial measures are, however, usually imposed on the basis of constituent laws for which the imposition of sanctions and corrective measures is not linked to the occurrence of environmental damage but to a specific breach of the obligations laid down. The environmental authorities are thus proceeding also because even before the effectiveness of Act No. 167/2008 Coll. there was a relatively high level of environmental protection in the Czech Republic, and they are also unwilling to apply a new procedure if they achieve the same goal by the current approach. The aim of this diploma thesis is to describe the remedial measures in the protection of environment, their systematics and to analyze the weaknesses of the legislation. Major chapters also include brief summaries where can be found important information related to the topic and possible way to solve problems. The first chapter deals with the definition of the notion of remedial measure, its position in the system, the breakdown and definition of the basic functions of the measure. The general basis for remedies in the narrower sense is provided by the provisions of § 27 of Act No. 17/1992 Coll. the Environmental Act. The restoration to its original state is preferred. If it is not possible or ineffective, there is an obligation to make at least compensatory measures. Money reimbursement is only possible if ecological damage cannot be compensated in other ways. In a broader sense, we can consider remedial measures to prevent the beast, to take away illegally held individuals, to withdraw the permit or to close the facility. These measures at least prevent further potential damage to the environment. In the second chapter I deal with the European Union environmental law and its influence on the remedial measures. I deal with the Seventh Action Program and Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council on Environmental Liability for the Prevention and Remedy of the Environment. The main parts of the diploma thesis are the following two chapters. The third chapter deals with selected remedies in the environmental protection provided by the Czech legal order. The regulation in the Czech law system is spread into many legal regulations that do not even use uniform terminology. The laws most often refer to corrective measures, remedies, measures to address identified shortcomings. Often, we can encounter duplicate environmental protection where it is possible to choose to impose remedies on the basis of two, sometimes even three, laws. In the fourth chapter I deal with procedural aspects related to the supervision of environmental protection authorities and subsequent proceedings for the imposition of corrective measures. It can be said that the adjustment of procedural aspects relating to corrective measures is relatively satisfactory. In the case of codification of environmental proceedings into one act, it would greatly simplify the provisions of the Czech Environmental Inspection as the starting body for environmental management. In order to tackle local problems more effectively, the authority could also be given explicit authority to another office, mostly to the municipal office with extended powers. The Conclusion includes an analysis of remedial measures and a reflection on what can be considered properly adjusted in the Czech legal order, in which parts of the adjustment I see reserves and which is the best way to solve the problems de lege ferenda. Finally, it is appropriate to emphasize that it is essential to ensure effective legal protection of the environment, otherwise there is a danger of damaging or even destroying the space where we all live. The good news is that legislation can see a steady increase in environmental protection due to public interest.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Málek 977 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Málek 214 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Málek 213 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 152 kB