velikost textu

Léčba ischemické choroby dolních končetin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Léčba ischemické choroby dolních končetin
Název v angličtině:
Treatment of lower extremity peripheral artery disease
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Juhász
Vedoucí:
Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Oponent:
PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Id práce:
196028
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ischemická choroba, dolní končetiny, ateroskleróza, protidestičková léčiva, hypolipidemika, antihypertenziva, inhibitory fosfodiesterasy
Klíčová slova v angličtině:
peripheral artery disease, lower extremity, atherosclerosis, antiplatelet agents, hypolipidemic agents, antihypertensives, phosphodiesterases inhibitors
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Jan Juhász Školitel: prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. Název diplomové práce: Léčba ischemické choroby dolních končetin Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je onemocnění, při kterém na podkladě aterosklerózy dochází ke zužování lumen arterií dolních končetin. Její prevalence neustále stoupá, a to hlavně v rozvinutých zemích. Vyskytuje se formě asymptomatické a symptomatické. Symptomy onemocnění jsou velmi nepříjemné a výrazně snižují kvalitu života. Pozdní fáze mohou ohrozit pacientův život. Proto je rozhodující časně a správně onemocnění diagnostikovat. V terapii je pak možné využít farmakologických i nefarmakologických postupů, v ideálním případě oba postupy vzájemně propojit. Farmakoterapii lze rozdělit do několika částí: 1. Prevence vzniku aterosklerotických komplikací, která pomocí preventivních opatření a antiagregační léčby snižuje kardiovaskulární riziko. 2. Terapie symptomů s cílem zvýšení kvality života, kdy jsou pacientovi podávány vasoaktivní léčiva cilostazol, naftidrofuryl nebo pentoxifylin. 3. Terapie při kritické ischemii ohrožující DK, při které jsou užívány analoga prostaglandinů alprostadil, iloprost, limaprost a prostacyklin, při současných bakteriálních infekcích také antibiotika. Farmakoterapie se soustředí i na rizikové faktory aterosklerózy. Mezi hlavní patří nevhodná životospráva, kouření, arteriální hypertenze (AH), diabetes mellitus (DM) a dyslipidemie. Výběr léčiv závisí na rozsahu onemocnění, možných interakcích, pacientovu stanovisku, snášenlivosti a dalších hlediskách. Mezi nefarmakologickými postupy má své nezastupitelné místo pravidelné cvičení a revaskularizační postupy zahrnující endovaskulární léčbu, chirurgickou léčbu a jejich kombinaci.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Jan Juhász Supervisor: Prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. Title of diploma thesis: Treatment of lower extremity peripheral artery disease The lower extremities ischemia is a disease caused most often by atherosclerosis during which the lumen in lower limb arteries becomes narrow. Its prevalence is increasing, especially in the developed countries. The disease can be asymptomatic and symptomatic. The symptoms are very unpleasant and decrease patient´s quality of life. Advanced stages of the disease may be life threatening. Therefore, it is vital to timely and correctly diagnose the illness. During the therapy, it is possible to use pharmacological as well as non-pharmacological procedures, and, preferably, a combination of the two types of treatment. The pharmacotherapy can be divided into several parts. The prevention of atherosclerotic complications makes use of preventive measures and antiplatelet therapy to reduce the cardiovascular risk. The symptoms therapy focuses on improving patients’ quality of life by prescribing the vasoactive medications cilostazol, naftidrofuryl or pentoxifylin. The critical limb ischemia therapy uses prostaglandin analogues alprostadil, iloprost, limaprost or prostacyclin and, at the same time, antibiotics during bacterial infection complications. The pharmacotherapy also concentrates on the risk factors of atherosclerosis, which, besides lifestyle changes, primarily include cessation of smoking, therapy of arterial hypertension, diabetes mellitus and dyslipidemia. The choice of medicaments depends on the severity of the illness, possible interactions, patient´s attitude, tolerance and other criteria. The non- pharmacological procedures comprise regular exercise and revascularization procedures including endovascular treatment, surgical treatment and their combination.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Juhász 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Juhász 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Juhász 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 152 kB