text size

Právní úprava ochrany kvality ovzduší

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Právní úprava ochrany kvality ovzduší
Titile (in english):
Legal regulation of air quality protection
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jan Jelínek
Supervisor:
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Thesis Id:
196021
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Environmental Law (22-KPZP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
30/05/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Nástroje ochrany ovzduší, zákon o ochraně ovzduší, znečišťování ovzduší
Keywords:
Instruments of air protection, air protection Act, air pollution
Abstract (in czech):
Právní úprava ochrany kvality ovzduší Abstrakt Tato diplomová práce zpracovává přehled o právní úpravě ochrany kvality ovzduší v České republice se zaměřením na úpravu v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší včetně podrobnější analýzy některých problematických míst a aktuálně řešených otázek. Jedná se o aktuální téma, které je řešeno nejen na území České republiky, ale globálně po celém světě, a to především z důvodu nepříznivého vlivu znečištění na zdraví osob a na životní prostředí jako celek. V úvodní kapitole jsou vymezeny a definovány základní pojmy, které jsou podstatné pro další text práce, včetně dělení zdrojů znečišťování a význam tohoto dělení na následné povinnosti. Dále následuje kapitola, ve které je rozebrán historický vývoj české, mezinárodní a evropské právní úpravy ochrany ovzduší. V dalších kapitolách jsou postupně rozebrány jednotlivé kategorie regulačních nástrojů, které slouží k omezení vypouštění znečišťujících látek do ovzduší. Kapitola o koncepčních nástrojích se převážně zaměřuje na Národní program snižování emisí České republiky a Programy zlepšování kvality ovzduší, včetně rozboru změn, které přinesla novela zákona o ochraně ovzduší provedená zákonem č. 172/2018 Sb. Opomenuty nejsou ani koncepční nástroje územního plánování. V rámci kapitoly o administrativních nástrojích jsou rozebrány imisní a emisní limity, správní akty, které vydávají orgány ochrany ovzduší a v zákoně o ochraně ovzduší upravené povinnosti osob. Kapitola o ekonomických nástrojích se věnuje poplatkům za znečišťování ovzduší a dále dotacím, především dotačnímu programu Nová zelená úsporám a Operačnímu programu Životní prostředí pro roky 2014-2020, v rámci kterého jsou vyhlašovány tzv. kotlíkové dotace. V kapitole o právní odpovědnosti jsou popsány možnosti kontroly dodržování povinností, včetně rozboru možných kontrol spalovacího stacionárního zdroje umístěného v domácnosti. Dále se zde práce zabývá deliktní odpovědností a odpovědností za ztráty na životním prostředí. Kapitola věnovaná nástrojům zvláštní ochrany rozebírá nízkoemisní zóny, smogové situace a některé další v zákoně nevyjmenovaná opatření. V závěru práce je shrnutí jednotlivých nástrojů k omezení vypouštění znečišťujících látek do ovzduší, včetně rekapitulace vybraných, v práci rozebraných aktuálních problémů.
Abstract:
Legal Regulation of Air Quality Protection Abstract This diploma thesis provides an overview of the legislation on air quality in the Czech Republic with a focus on the regulation in the Act No. 201/2012 Coll., on air protection including a detailed analysis of some problematic aspects and current issues. Air pollution is the actual global issue that is discussed not only in the Czech Republic but also all over the world, mainly because of the harmful effects on human health and the environment. This paper is organized as follows. The introductory chapter defines the necessary terms, which are essential to the following text of the paper. This chapter also describes the distribution of air pollutant sources and the importance of this distribution for subsequent obligations. The next chapter provides an overview of the historical development of Czech, international and European air quality legislation following by chapters, where the individual types of regulatory instruments to reduce air pollution are analyzed. The chapter on conceptual instruments mainly focuses on the National Emission Reduction Programme of the Czech Republic and an Air Quality Improvement Programs, including an analysis of the changes brought by the amendment to the Air Protection Act implemented by Act No. 172/2018 Coll. Moreover conceptual instruments of spatial planning are included. The next chapter aims to describe administrative-legal instruments, specifically pollution limits, emission limits, administrative acts issued by air protection authorities and obligations of persons. The chapter on economic instruments deals with air pollution charges and subsidies provided mainly by the New Green Savings Programme or the Operational Program Environment 2014-2020, which also provides so called “boiler subsidies”. Next part dedicated to legal liability describes the possibility of checking compliance with obligations and analyzes the possibility of inspecting the stationary source located in a household. Furthermore, the thesis deals with delictual liability and responsibility for environmental losses. The last chapter on specific instruments of air protection describes low emission zones, smog situations and some others non-listed precautions. At the end of the thesis there is a summary of individual instruments of air protection and recapitulation of selected current problems.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jan Jelínek 1.16 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jan Jelínek 239 kB
Download Abstract in english Mgr. Jan Jelínek 184 kB
Download Supervisor's review JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 144 kB
Download Opponent's review JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D. 106 kB
Download Defence's report doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 152 kB