velikost textu

Sankcionování právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sankcionování právnických osob
Název v angličtině:
Sanctioning of legal persons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kratochvílová
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
196006
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní odpovědnost právnických osob, sankcionování, právnická osoba
Klíčová slova v angličtině:
Criminal liability of legal persons, sanctioning, legal person
Abstrakt:
Sankcionování právnických osob Abstrakt Předložená diplomová práce se věnuje tématu trestní odpovědnosti právnických osob, se zaměřením na sankcionování. Práce rozebírá zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a hodnotí, jak je zákon využíván soudy a jaké problémy vyvstávají při jeho aplikaci, zejména při ukládání sankcí. Dále jsou zde nastíněny možnosti řešení těchto aplikačních problémů, včetně úpravy de lege ferenda. Diplomová práce se skládá ze tří částí. V první části autorka rozebírá základy trestní odpovědnosti právnických osob, její mezinárodněprávní kořeny a vývoj této problematiky v České republice. Dále zde jsou rozebrány základní instituty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, včetně problematiky přičitatelnosti jednání právnické osobě. Autorka se v této části věnuje i možnosti vyvinění, a judikatuře s tímto institutem související. Druhá část práce se soustředí na sankcionování právnických osob z teoretické stránky. Věnuje se základním pojmům sankcionování právnických osob, účelu sankcionování, zásadám ukládání sankcí, dále pak konkrétním druhům trestů a ochranných opatření v České republice. Třetí a zároveň hlavní část práce se zabývá sankcionováním právnických osob z pohledu soudní praxe. Vychází z analýzy rejstříku trestů právnických osob a obsahuje poznatky vycházející z judikatury soudů vyšších i nižších stupňů, získaných na základě žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Autorka se zde soustředí na problémy při ukládání nejčastějších druhů trestů a navrhuje jejich řešení. Pozornost je věnována i úpravě de lege ferenda a možnosti přidání nové sankce do systému sankcí – soudního dohledu. Závěr práce obsahuje shrnutí všech poznatků a zhodnocení fungování zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, s důrazem na oblast sankcionování. Klíčová slova: Trestní odpovědnost právnických osob, sankcionování, právnická osoba
Abstract v angličtině:
Sanctioning of legal persons Abstract This thesis focuses on criminal responsibility of legal persons, with an emphasis on sanctioning. The thesis examines the Act No. 418/2011 Coll., On Criminal Liability of Legal Persons and the Proceedings against them (hereinafter as “the Act”). Further it evaluates how is the Act applied by the courts and what are the problems resulting from the application of the Act, with focus on sanctioning. The thesis further proposes ideas for improvements, including changes in legislation de lege ferenda. The diploma thesis consists of three parts. In the first part the author addresses the basic concepts of criminal responsibility of legal persons, its roots in foreign and international law, and the development of the concept in the Czech Republic. This part further describes the basic institutes of corporate criminal liability, including imputability of criminal act to the legal person, followed by explanation of the concept of exculpation and related case law. Part Two focuses on sanctioning of legal persons from the theoretical perspective. It addresses the basic institutes of sanctioning of legal persons, the purpose and the principles of sanctioning, followed by the analysis of each sanction included in the Czech Act on Criminal Liability of Legal Persons and the Proceedings against them. Part Three is the main part of the thesis, and it addresses sanctioning of legal persons from the court perspective. This part is based on the analysis of Czech Criminal Register of legal persons, and it contains information from case law issued by lower and higher courts. Information were obtained by requests according to the Act No. 106/1999 Sb., On a Free Access to Information. This part focuses on the main problems resulting from imposing the most common types of sanctions, and it further suggests improvements. Another analysed topic is the change of legislation de lege ferenda and the option of incorporation of a new sanction - court supervision - to the sanctions system. The conclusion of the thesis encompasses summary of information gathered in the thesis and evaluation of the effectiveness of the Act, with the emphasis on sanctioning. Key words: Criminal liability of legal persons, sanctioning, legal person
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kratochvílová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kratochvílová 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kratochvílová 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 506 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 474 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB