velikost textu

Omezení vlastnického práva k půdě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezení vlastnického práva k půdě
Název v angličtině:
Restrictions of the land ownership
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Trčková
Vedoucí:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
196001
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
půda, pozemek, vlastnické právo, omezení
Klíčová slova v angličtině:
land, plot, owership, restriction
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na právní úpravu jednotlivých institutů, které ve svém důsledku znamenají omezení v dispozici s předmětem vlastnického práva. Pro účely této diplomové práce je předmětem vlastnického práva půda, resp. pozemek ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, jakožto individualizovaná část zemského povrchu, která je vyznačena hranicí, proto kde autorka uvádí „půda“, má se za to, že tím rozumí pozemek. Cílem této diplomové práce je podrobná analýza jednotlivých právních úprav, které obsahují restrikce vlastnického práva k pozemku. Je bezesporu jisté, že téma diplomové práce je co do rozsahu opravdu široké, proto se autorka rozhodla na úvod provést rozbor základních pojmů, kterými jsou půda, nemovitá věc, pozemek, parcela a závěrem vlastnické právo, na které bylo navázáno kapitolou druhou, která poskytuje exkurz do problematiky omezení vlastnického práva z pohledu ústavního pořádku, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale i příčin, které vedou k zakotvení restrikcí vlastnického práva v právním řádu. Stěžejními částmi této diplomové práce jsou kapitoly tři a čtyři, které analyzují jednotlivé instituty problematiky omezení vlastnického práva k půdě z pohledu veřejného a soukromého práva. Poukazují i na některé problémové otázky, které právní úprava obsahuje, popř. je neřeší, a dále obsahují úvahy de lege ferenda, které by bylo záhodno při novelizacích příslušných právních předpisů do úpravy zapracovat. Práce představuje analytický rozbor problematiky omezení vlastnického práva k půdě, která je a bude aktuální v jakémkoli čase a prostoru. Právní teorie pokládá právo vlastnit majetek za jedno z nestěžejnějších základních lidských práv, které je nezbytné pro fungování demokratického státu, neboť vlastnické právo představuje zdroj ekonomické činnosti. Právo každého vlastnit majetek v sobě zahrnuje taktéž povinnost každého nerušit při výkonu práva ostatní, čemuž odpovídají jednotlivá ustanovení příslušných zákonů, které si kladou za cíl vytvořit pomyslný rámec pravidel pro fungování jednotlivých vlastnických práv vedle sebe.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is focused on the legal regulation of individual institutes which mean the restriction of disposal of subject of the right of ownership. For the purpose of this diploma thesis the subject of the right of ownership means the land, respectively the plot within the intention of the Act No. 256/2013 Coll. on Land Register. The plot is an individualized part of earth surface which is determined by a boundary. In accordance with the above it is presumed that where the author uses “land”, she means the plot. The aim of the diploma thesis is to present the detailed analysis of individual legal regulations which manage restrictions of plot ownership. It is clear that the topic of the diploma thesis is quite comprehensive, so the author has decided to present the basic concepts at first. The basic concepts are a land, real estate, plot and parcel and right of ownership. The author has build on the part of right of ownership the chapter two, which is about the restrictions of right of ownership that are laid down in the constitutional order and Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. Chapter two reflects the reasons behind the enactment of the restrictions of right of ownership in the legal order. The flagship part of the thesis is in the chapter three and four. This section is an analysis of a single institute of the issues of restrictions of right of ownership to land in a view of public law and private law. These chapters demonstrate some problematic questions which are regulated by laws or subsequently not regulated by the legal regulations at all; To which they are consisted of author´s considerations de lege ferenda which were recommended to the Parliament of the Czech Republic. This thesis represents the analysis of the “anywhere and anytime” actual question of restrictions of the right of ownership to the land. Legal theory confers the right to ownership as the one of the main fundamental human rights which is necessary for the functioning of the democratic state, and is related to the economic activities within it. The right of anyone to own property includes also the obligation of everyone to not disturb the rights of others that is reflected by the individual provisions of the relevant acts. These relevant acts should build a hypothetical framework of the rules for the function of plot ownership adjacent to others.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Trčková 980 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Trčková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Trčková 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Martina Franková, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 153 kB