velikost textu

Role státního zástupce v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role státního zástupce v trestním řízení
Název v angličtině:
The Role of Public Prosecutor in Criminal Proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denisa Petrů
Vedoucí:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Id práce:
195996
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Státní zástupce, přípravné řízení, policejní orgán, odklony
Klíčová slova v angličtině:
Public Prosecutor, Preparatory Criminal Proceedings, Police Authority, Diversions in Criminal Proceedings
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá otázkou role státního zástupce v trestním řízení. Státní zástupce je nenahraditelným subjektem trestního řízení, v němž je pověřen zastupováním veřejného zájmu. Cílem této práce je poskytnout rozbor postavení státního zástupce v trestním řízení, přičemž těžištěm práce jsou vybrané otázky postavení státního zástupce v přípravném řízení, když třetí a čtvrtá kapitola se věnují rozboru vztahu státního zástupce a policejního orgánu, resp. využívání odklonů v praxi státních zastupitelství. První kapitola přináší historický vývoj institutu veřejné žaloby se zaměřením na vývoj na našem území. Není totiž pochyb, že současná podoba státního zastupitelství a postavení státních zástupců je historickým vývojem tohoto institutu ovlivněna a znalost historických souvislostí tak může mnohé osvětlit. V rámci druhé kapitoly je podán obecný přehled o soustavě státního zastupitelství. Kapitolu zahajuje otázka problematického zakotvení státního zastupitelství v Ústavě, následuje popis soustavy státního zastupitelství a vztahů v rámci ní. Zvláštní pozornost je věnována otázce dohledu v soustavě státního zastupitelství, včetně sporného „dohledu nad dohledem“. Dále se kapitola věnuje rozboru postavení a působnosti státního zastupitelství v trestním řízení, počínaje přípravným trestním řízení, řízení před soudem, řízení o opravných prostředcích a závěrem také činnostem státního zastupitelství mimo oblast trestního řízení. Třetí kapitola nastiňuje podobu vzájemného vztahu státního zástupce a policejního orgánu v přípravném řízení. Činnost právě těchto dvou subjektů trestního řízení je pro přípravné řízení a jeho pokud možno hladký průběh zásadní. Na úvod je vymezen samotný pojem policejního orgánu, následuje přehled o možných modelech či podobách vyšetřování a roli různých subjektů v tom či onom modelu, charakteristika činnosti policejního orgánu v přípravném řízení a ještě před krátkým pohledem na tuto problematiku ve Spolkové republice Německo se práce věnuje odborné úrovni policejního orgánu. Závěrečná kapitola je zasvěcena otázce využívání zvláštních způsobů trestního řízení neboli odklonů, a to ze strany státních zástupců především v přípravném řízení. Nejprve je zmíněna obecná charakteristika odklonů, jejich právní úprava a dále charakteristika a podmínky využití jednotlivých forem odklonů. Na základě statistických údajů z posledních let následuje přehled o praktickém využívání odklonů. Závěrem jsou poskytnuty poznatky o využívání odklonů na Slovensku a komparace české a slovenské právní úpravy dohody o vině a trestu. Na závěr autorka shrnuje poznatky, které jsou vnímány jako problematické či sporné a zaujímá k nim stanoviska, přičemž nabízí návrhy na možné zlepšení daných záležitostí.
Abstract v angličtině:
Abstract This Diploma thesis deals with the role of Public Prosecutor in Criminal Proceedings. Public prosecutor is an irreplaceable entity of criminal proceedings where he is tasked with defending a public interest. The aim of the thesis is to provide an analysis of the status of the public prosecutor in criminal proceedings while the main part of the thesis focuses on the status of the public prosecutor in preparatory criminal proceedings - the third chapter gives an overview over the relationship between the public prosecutor and police authority and the fourth chapter outlines an usage of diversions in criminal proceedings. The thesis is composed of four chapters. The first chapter outlines the history of the institute of public prosecution focusing on the Czech territory because there is no doubt the historical development is significantly reflected in the current form of this institute. Chapter Two provides a general overview over Public Prosecutor’s Office which is important for understanding the following parts of this diploma thesis. Firstly, questionable issue of the position of Public Prosecutor’s Office according to the Constitution of the Czech Republic is explored, then a description of a structure of the Public Prosecutor’s Office and its internal relations including an issue of supervision within the Public Prosecutor’s Office follows. In addition to that, this chapter characterizes the role of public prosecutor in every single stage of criminal proceedings and also the other areas of public prosecutor’s activity outside criminal proceedings. Third chapter explores the relationship between the public prosecutor and police authority within the preparatory criminal proceedings. These two authorities have a key influence on this stage of criminal proceedings. The beginning of this chapter deals with a term „Police Authority“, charasteristics of different types of investigation of crimes and how the type of investigation influences the status of these two authorities and with an operation of the police authority in preparatory criminal proceedings. Part of this chapter is also dedicated to professional level of police authority and its impact on the relationship with public prosecutor and criminal proceedings. Eventually this chapter brings a brief overview over the relationship between the public prosecutor and police authority in Germany. Last chapter of the thesis focuses on diversions in criminal proceedings, especially on usage of diversions by public prosecutors in the first stage of criminal proceedings. It all starts with a brief characteristics of diversions in criminal proceedings, legislation and conditions that must be met so that every particular type of diversion could be used. The last part of this chapter introduces statistical data and comparison of a frequency of using diversions in criminal proceedings in the Czech Republic and Slovak Republic. In the end of the diploma thesis the author summarizes some questionable issues and comes to conclusions including suggestions for possible improvements of these issues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Petrů 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Petrů 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Petrů 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB